ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب

نویسندگان

چکیده

هدف:ارزیابی بالینی تحریکات عصبی در درمان تورم مزمن اوتار در اسب.
طرح: مطالعه بالینی میدانی.
حیوان: پانزده راس از اسبان بالغ ورزشی از نژاد و جنس مختلف.
روش: این حیواناتبا توجه به محل تورم و درد و مدت زمان لنگش و نوع درمان پیشنهادی به سه گروه 5 تایی تقسیم شدند. در گروه I از پماد ضد التهاب فنیل بوتازون روزانه به صورت موضعی به مدت 30 روز استفاده گردید. در گروه II از تحریکات عصبی به مدت 24 دقیقه به مدت 15 الی 30 روز اسفاده شد و حیوانات گروه III تحت درمان لامپ مادون قرمز به مدت 15 دقیقه از فاصله 30 سانتیمتری و سپس تحریکات عصبی همانند گروه دوم قرار گرفتند.
نتایج: در حیوانات گروه اول به دلیل استفاده از پماد موضعی تغییری از نظر کمی و کیفی در میزان درد و لنگش مشاهده نگردید. در صورتی که در حیوانات گروه دوم تعداد 3 راس از اسبان در عرض 15 روز بعد از درمان بهبودی کامل یافتند و در تمرین و فشار ناحیه، مقاومتی از خود نشان ندادند، ولی در دو راس از این اسبان با وجود ادامه درمان به مدت 30 روز درد خفیف و لنگش در یورتمه مشاهده شد. تعداد 4 راس از اسبان در گروه III در عرض 15 روز بهبودی کامل پیدا کردند ولی تغییرات معنی داری در محیط میزان تورم ناحیه به دلیل فیبروزه مشاهده نگردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون ,,t ،، زوج.
نتیجه گیری: علایم بالینی نشان می دهد هرچند التهاب و واکنش موضعی در شرایط تورم مزمن اوتار شاخص می باشد، با استفاده از چنین روشهایی که قابلیت افزایش خونرسانی و از بین بردن درد را داشته باشند، در افزایش کارآیی دام مفید و موثر خواهند بود .
ارتباط بالینی: تحریکات الکتریکی به عنوان یک مکمل درمان فیزیکی غیر تهاجمی در درمان تورم های مزمن اوتار مفید می باشد و منجر به افزایش کارآیی و بازدهی دام می گردد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381) دوره 57، شماره 2، 55-51 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate transcutaneous electrical neural stimulation in treatment of chronic tendosynovitis in horses. Design: Clinical field study. Animals: Fifteen adult sport horses of different breeds and sexes Methods: Horses were randomly divided into 3 groups of five
animals each according to local swelling, pain, duration of lameness and type of treatment suggested. In group I animals, local analgesic ointment was used once a day for 30 days, whereas in group II animals transcutaneous electrical neural stimulation (TENS) was
given 24 minutes for 15 to 30 days. The combination of red-lamp
exposure for 15 minutes from 30cm distance followed by T.E.N.S application 24 minutes daily for 15 to 30 days subscqucnlly in animals of group III. Statistical analysis: Paired student “t” test.
Result: There was no apparent quantitative or qualitative changes
in group I animals. There was complete improvement in 3 horses
of group 11 within 15 days with no pain or resistance during the exercise or application of pressure on the site. The mild degree of pain and lameness was observed in 2 cases of this group. There was complete improvement and good prognosis in 4 cases of group
III with no significant changes in local circumferences. Conclusions: Clinical observations shown even so there is local
reaction in chronic tendosynovitis cases as major clinical sign but application of such physical methods (TENS) having effect on increasing local blood supply and diminishing pain will have
positively drastic effect on increasing body performances. Clinical relevance: T.E.N.S as a physical method of therapy is quite effective in reducing pain and swelling in chronic tendosynovitis in horses. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 51-55, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic tendosynovitis
  • Horse
  • T.E.N.S