گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد

نویسنده

چکیده

هدف: تعیین فون و میزان شیوع کرمهای گرد در روبا قرمز ( ولپس ولپس ) ایران.
طرح: بررسی نمونه.
حیوانات: 24 قلاده روباه صید شده از نقاط مختلف ایران.
روش: بازرسی لوله گوارش، محوطه بطنی، کبد، ریه، قلب و کلیه از نظر آلودگی به کرمهای گرد. جدا کردن، شمارش تعین جنس و گونه کرمهای جدا شده ( پس از شفاف کردن در لاکتوفنل ) از لوله گوارش پس از شستشوی محتویات آن و سایر اندامها متعاقب مشاهده با چشم غیر مسلح و تکه تکه کردن آنها.
نتایج: از میان اندامهای بازرسی شده فقط در لوله گوارش آلودگی کرمی دیده شد مجموعاً، ده گونه نماتود بر حسب اندامهای آلوده شامل: اسپیرسرکا کالوپی ( 5/12 درصد ) معده: فیزالوبتراپره پوتیالیس ( 4 درصد ) روده باریک: اسپیروراریتی پلوراتیس (5/16 درصد) توکساسکاریس لئونینا ( 12 درصد ) پتری گودرماتاتیس ( مولتی پکتی نس ) آفی نیس ( 20 درصد ) انکیلوستوما کانینوم ( 25 درصد ) اونسیناریا استنوسفلا ( 4 درصد ) اوکسی نما کراسیی اسپیکولوم ( 45 درصد ) و یک گونه آکانتوسفال به نام: اونیکولا کانیس ( 25 درصد ) روده بزرگ: تریشوریس ولپیس ( 8 درصد ) دیده شد.
نتیجه گیری: کلیه انگلهای گزارش شده در این بررسی برای اولین بار از روباه قرمز ایران گزارش می شود و اسپیرورا ریتی پلوراتیس، پتری گودرما ( مولتی پکتینس ) آفینیس، اوکسی نما کراسی اسپیکولوم، کاپیلاریا گونه نا مشخص و انیکولا کانیس برای اولین بار از گوشتخواران ایران گزارش می شود سایر نماتودهای جدا شده قبلاً از گوشتخواران ایران گزارش شده اند میانگین تعداد کرمهای گزارش شده بین 2 ( فیزالوپتراپره پوتیالیس ) و 48 عدد ( اوکسی نما ) متغیر بود. این تعداد کرم گرد نمی تواند موجب بیماری در حیوانات آلوده شوند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 48-47 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the fauna and prevalence of roundworm infections of red foxes in Iran.
Design: Sample Survey.
Animals: Twenty four red foxes were catched from different parts of Iran.
Procedure: Examination of different organs including alimentary canal, abdominal cavity, liver, Kidneys, Heart and lungs for roundworm infections were done. The worms found in the washed contents of alimentary canal and sliced organs were collected, counted and indentified under the microscope after being cleared in lactophenol.
Results: Alimentary tract was the only organ to be found infected with 10 species of nematodes and one speceis of acanthocephale as follow. Oesophagus: Spirocerca lupi (12.5%). Stomach:
Physaloptera praeputialis (4%), Spirura Jytipleurites (16.5%). Small intestine: Toxascaris leonina (12%), Peterigoderiniatites (Multipectines) affinis (20%), Ancylostorna caninurn (25%), Uncinaria stenocephala (4%). Capillaria sp. (4%), Oxynema crassispiculum (54%), Onicola canis (24%). Large intestine:
Trichuris vulpis (8%).
Conclusion: All the parasites reported here are recorded for the first time from red fox in Iran and S. rytipleurites, P. affinis, 0. crassispiculum, capillaria sp and Onicala canis are reported for the first time from carnivores of Iran. According to minimum and maximum number of worms recovered from infected animals (two for P praeputialis and 48 for. 0. crassispiculum) no pathogcnicity can be noticed for worm burden of examined animals. J. Fee. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 47-48, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Red Fox
  • Round worm