مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه بین روشهای مختلف مورد استفاده جهت ایجاد ایمنی در ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا.
طرح: طرح کاملاً تصادفی.
حیوانات: تعداد360 قطعه جوجه یکروزه گوشتی ار نژاد آرین.
روش: جوجه های مورد آزمایش به طور تصادفی به چهار گروه تقصیم شدند به طوری که هر گروه به چهار زیر گروه 30 قطعه ای تقصیم شده و هر زیر گروه درون یک پن مجزا و بر روی بستری از تراشه چوب نگهداری شدند. یکی از گروه های آزمایشی به عنوان گروه شاهد ( غیر ایمن ) منظور گردید. برای ایجاد ایمنیت در سه گروه دیگر به ترتیب از روشهای خوراکی ( دهانی )، تلقیح داخل چشمی و تلقیح داخل کلواکی استفاده شد. جوجه های هر چهار گروه در فاصله 28 روز بعد از ایمن سازی با تعداد 20000 عدد ااسیست هاگدار ایمریاتنلا به ازای هر پرنده، مورد چالش قرار گرفتند. جستجوی ااسیست های کوکسیدیایی در نمونه های مدفوع و بستر تا 9 روز پس از آلوده کردن جوجه ها و تعیین تعداد ااسیست ها در هر گرم از نمونه های بستر تا هفته نهم دوره پرورش ادامه یافت.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون تجزیه واریانس، آزمون توکی برای مقایسه بین میانگینها.
نتایج: نتایج حاصل نشان دادند که میزان دفع ااسیست در هر گرم مدفوع در گروه شاهد به طور بسیار معنی داری بالاتر از گروه های ایمن شده بود ( 01/0 > P ). کمترین تعداد دفع ااسیست در گروه های ایمن شده، مربوط به جوجه های ایمن شده از راه دهانی بود. بر اساس نتایج به دست آمده، هر سه روش ایمن سازی به کار گرفته شده در این آزمایش، سبس ایجاد ایمنی اکتسابی در مقابل سویه های مورد استفاده جهت آلوده کردن جوجه ها شدند. نمونه گیری از بستر روش خوبی برای پایش تعداد ااسیست دفع شده، می باشد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل می توان چنین استنباط نمود که به کارگیری تمام روشهای مورد استفاده در این مطالعه تجربی جهت انجام واکسیناسیون در ماکیان در مقابل بیماری کوکسیدیوز، می تواند سبب ایجاد پاسخ ایمنی کافی در آنها شود. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.( 1381 )، دوره 57، شماره 2، 4-1 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare different procedures of immunization of chicken with precocious line of chicken with precocious line of Eimeria
Design: Completely randomized design.
Animals: Three hundred and sixty day-old Aryan broiler chicks.
Procedure: Chicks were randomly assigned to four treatments.
Each treatment was contained of 3 replicate floor pens of 30 chicks. One treatment considered as control and was not immunize. For immunizing the other three groups, oral, intra-acular, and intra- cloacal routs were used. All of the chicks were challenged at 28 days of post-irrtmunizatton with 2× 104 Eimeria tenella sporulated
oocysls per bird. Surveillances bar coccidian oocvsts on feces and
litter samples were continued until the day 9 post challenge and
determining oocyst counts per gram of litter sample were carried out tip to 8 weeks of rearing. Statistical analysis: Analysis of varianceTukey’s test.
Results: The results showed that the OPG in control groups were - significantly more than three immunized groups (P<0.01). Among’
immunized treatments, the lowest OPG was related to the chicks which had been vaccitnated by oral rout. It as indicated that the three routes of immunization caused aquired immunity to species which had been used for challenge. Taking sample from litter was a good way for monitoring oocysts count.
Conclusion: According to obtained results, it could he concluded
that vaccination against coccidiosis with all of the routes which were used in this experimental trial (including oral, intra-ocular, and intra—cloacal) could cause the adequate itmmune response in
chicken. J. Fac. Fkt. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 1-4, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chicken
  • Coccidiosios
  • vaccination methods