بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه اثرات دو داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو.
طرح: مطالعه تجربی با استفاده از خود شاهدها.
حیوانات: پنج راس گاو نر به ظاهر سالم با وزن تقریبی 5 ? 150 کیلوگرم.
روش: پس از اطمینان از سلامتی دامها و پیش از تزریق دارو، در سه نوبت از دامها خونگیری به عمل آمد که در مجموع به عنوان نمونه های شاهد منظور شدند. ابتدا به گاوها داروی کتوپروفن به میزان 30 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی به مدت 3 روز تزریق گردید و تا یک هفته پس از شروع تزریق از گاوها خونگیری به عمل آمد. پس از دو ماه استراحت، مجدداً در سه روز متوالی از گاوها خونگیری به عمل آمد که در مجموع به عنوان نمونه های شاهد منظور شدند. سپس فلونیکسین مگلومین به میزان 22 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی و به مدت 5 روز تزریق گردید و تا یک هفته بعد هر روز از دامها خونگیری به عمل آمد. در نمونه ها، پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم ( پروتئین تام، آلبومین، گلبومین، گلوکز، ازت اوره، کراتینین، کلسیم، فسفر و AST ) به روشهای معمول آزمایشگاهی اندازه گیری شدند.
تجزی و تحلیل آماری: برای تجزی آماری نتایج به دست آمده در مورد هر دارو به صورت جداگانه عمل شد. برای تعیین اختلاف معنی دار بین گروه شاهد و روزهای پس از تجویز دارو از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. برای پی بردن به وجود اختلاف آماری معنی دار بین میانگینها از آزمون دانکن در سطح ( 05/0 > P ) استفاده شد.
نتایج: پس از تزریق کتوپروفن، هماتولوژیک خون، تغییرات معنی داری نشان ندادند ( 05/0 > P ) در حالی که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، میزان هماتوکریت به صورت معنی داری کاهش یافته ودرصد نوتروفیل ها و منوسیت ها به صورت معنی داری افزایش یافت ( 05/0 > P ). در مورد پارامترهای بیوشیمیایی سرم، پس از تزریق کتوپروفن، تنها میزان کراتینین به صورت معنی داری افزایش یافت ( 05/0 > P ). در حالی که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، میزان آلومین، گلوکز، ازت اوره، کلسیم و فعالیت AST سرم به صورت معنی داری کاهش و میزان کراتینین و گلوبولین تام سرم به صورت معنی داری افزایش یافت ( 05/0 > P ).
نتیجه گیری: بر پایه این پژوهش، کتوپروفن در مقایسه با فلونیکسین مگلومین دارای اثرات جانبی کمتری بر روی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گاو است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 99-95 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effects of two non-steroidal anti- inflammatory drugs (flunixin meglumine and ketoprofen) on haematological and some biochemical parameters of cattle. Design: Self controlled experimental study.
Animals: Five clinically healthy male cattle with average weight of 150±5kg.
Procedure: Blood samples were taken for 3 consecutive days after administration of equal volume of distilled water as for control. Ketoprofen (30 .µg/kg BW) was given intramuscularly for 3 days. Blood samples were obtained from the first treatment clay until four days after final dosage. All the cattle were given 2 months rest and then blood samples were collected in a similar way as described above, before the second drug was given. Flunixin meglumine (22 . µg/kg 8W) was injected intravenously for 5 days and blood samples were collected for 7 days starting from the first day of injection. Statistical analysis: The data were analysed statistically by analysis of variance (ANOVA). The differences between the means were statistically estimated by the Duncans test.
Results: Results revealed that PCV decreased and the percentage of neutrophils and monocytes increased significantly in flunixin megluminc group (p Conclusion: On the basis of the results it is concluded that ketoprofen has less side effects on hacmatotogical and biochemical parameters of cattle than flunixin megluminc. J. Fec. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 95-99, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Flunixin meglumine
  • Hacmatological and serum biochemical parameters
  • Ketoprofen