بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف اصلی از این بررسی تعیین نوع و شدت آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان بوده است.
طراحی مطالعه: مطالعه مشاهده ای مقطعی.
حیوانات مورد بررسی: این بررسی از اواخر 1378 تا اواسط 1379 بر روی تعداد 131 قلاده گربه که از مناطق مختلف شهر اصفهان با استفاده از تله زنده گیر صید گردیده بودند صورت پذیرفت.
روش کار: پس از بیهوشی کلیه حیوانات به روش بدون درد و با استفاده از مقادیر بالای دارای بیهوشی معدوم و مورد کالبد گشایی قرار گفتند و کرمهای دستگاه گوارش آنها جمع آوری شد. شناسایی آنها در حد جنس و گونه پس از شمارش، فیکساسیون در فرمالین 10 درصد و رنگ آمیزی توسط کلید شخصی جنس و گونه آنها تشخیص داده شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی و مربع کای.
نتایج: در مجموع 129 قلاده ( 5/98 درصد ) حداقل به یک نوع سستوده یا نماتود مبتلا بودند. در بررسی انگل شناسی دو نوع نماتود شامل فیزالوپتراپره پوتیالیس ( 6/36 درصد ) و توکسوکاراکتی ( 13 درصد ) و پنج نوع سستود شامل تنیاتنیه فورمیس ( 2/9 درصد )، دیپلوپلیدیوم نولری ( 7/0 درصد )، مزوسستوئیدس لینه آتوس ( 6/7 درصد )، جویوکسیلاپاسکوالی ( 6/75 درصد ) و جویوکسیلااکینورنکوئیدس ( 3 درصد ) جدا گردید. حداکثر میانگین تعداد کرم جدا شده ( 1/28 ) مربوط به جویوکسیلاپاسکوالی بود.
نتیجه گیری: اگرچه بین جنس و آلودگی به عنواع کرمهای گزارش شده ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت ولی در مورد سن جز در آلودگی با تنیاتنیه فورمیس در بقیه موارد میزان ابتلا به انگلهای کرمی با افزایش سن سیر صعودی داشت. همچنین بررسی حاضر نشان داد که آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش گربه های ولگری اصفهان از اشاعه بسیار فراوانی برخرودار است که حاکی از لزوم مبارزه با این حیوانات به منظور کاهش آلودگیهای انگلی اعم از حیوان و انسان می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 27-25 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was done to determine the prevalence of gastrointestinal helminthie infection of stray eats in Isfahan. Design: This study was performed based on a cross sectional design from late 1998 to mid 1999.
Animal: One hundred and thirty one stray cats were collected from different urban areas of Isfahan.
Procedure: Animals were euthanised by high doses of anesthetic drugs and all of the parasites in their digestive system were isolated. After fixation of the samples in 10% formalin their identification were performed based on parasitological characteristics. Statistical analysis: Descriptive statistics and chi square.
Results: Total infection rate in stray cats in this study was 98.5%. In parasitological study two nematodes: Physalopterapraeputialis (36/6%) and Toxocara cati (13%) and five cestodes: Taenia taeniaeformis (9.2%), Diplopylidium nolleiy (0.7%), Mesocestoides lineatus (7.6%), Joyeoxiella pascjualie (75.6%) and .Joyeoxiella echinorhncoides (3%) were identified. Maximum number of parasites in one animal belonged to Joyeoxilla pasqualie (28. 1 worm).
Conclusion: There was not any significant difference in infection rate between ma., and females. However, with regard to age, it seems that older animals arc more prone to acquire the infection. Furthermore, results of the study showed that many stray cats in urban areas of Isfahan harbor a parasitic infection. This emphasizes the importance of collection of these animals to improve hygienic parameters. J. Fac. Vet. Med. Unis’. Tehran. 57, 2: 25-2 7, 2002

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cestode
  • nematode
  • Worminous infection of gastrointestinal tract