مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر

نویسندگان

چکیده

هدف: مشخص کردن نمای طبیعی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر.
طرح: مطالعه توصیفی.
حیوانات: 5 ماهگی بالغ و سالم دریای خزر به منظور بررسی بافتی ناحیه مغز هر کدام از آنها.
روش: پس از جدا کردن مغز، ابتدا نمونه ها از نظر ریخت شناسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در فرمالین 10 درصد پایدار شده تا آمار برش گردند. سپس نمونه ها به روش معمول بافت شناسی در دستگاه اتوتکنیکون قرار گرفتند و مراحل آبگیری و شفاف سازی و نفوذ پارافین در آنها انجام گرفت. پس از آن از نمونه ها بلوکهای پارافینی تهیه و این بلوکها با ضخامت 5 میکرومتر برش داده شد. رنگ آمیزی بافته به روش هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. از برشهای تهیه شده فتومیکروگرافهایی نیز تهیه گردید.
نتایج: در بررسی ماکروسکوپیک مشخص گردید که مغز ماهی سفید از قسمتهای زیر تشکیل شده است: مغز جلویی، مغز میانی، مخچه و بصل النخاع. در بررسی میکروسکوپ مشاهده گردید که مغز میانی و مخچه از ماده خاکستری و سفید تشکیل می شود که در هر دو ناحیه ماده خاکستری در سطح و ماده سفید در عمق قرار دارد و توسط نرم شامه احاطه می شوند. ماده خاکستری از لایه های سلولی مختلفی تشکیل می شود و ماده سفید نیز شامل رشته ها و سلولهای عصبی است.
نتیجه گیری: ماهی سفید دریای خزر مانند تمام مهره داران در قسمت قدامی سر دارای تراکمی از بافت عصبی تحت عنوان مغز می باشد که با توجه به وسعت مغز می توان این ماهی را جز مهره داران برتر به حساب آورد. در ماهی سفید، مغز میانی که مسئول بینایی است از رشد قابل توجه ای برخوردار است که با توجه به این مطلب این ماهیان دارای چشمهای تیزبین هستند و شکارچیان خوبی به نظر می رسند. به طور کلی قدرت دید ماهیان بر حسب گونه متفاوت است و بیشتر با شرایط آنها ارتباط دارد. مخچه قسنت اعظم مغز خلفی را اشغال می کند، وزن مخچه در ماهیان مختلف متفاوت است و از نظر بافت شناسی ترتیب قرار گرفتن و شکل سلولهای تشکیل دهنده آن همانند سایر ماهیان استخوانی و پستانداران است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 18-15.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of normal histological feature of brain in Rutlus frissi kutum.
Design: Descriptive study.
Animals: Five adult and normal fish.
Procedure: A total number of five fish from Caspian sea fishing regions were subjected to this study. Tissue specimens were taken from mesencephal and cerebellum. After fixation in 10% fromalin for 24h, they were transferred into the tissue processor, Paraffin blocks were made and thin sections of five micron were cut, The sections were subjected to staining by hematoxylin and eosin and were studied under the light microscope and photomicrographs were taken.
Results: The different parts of the brain were, telencephal, diencephal, mesencephal, cerebellum and myclcnccphal. The mesencephal and cerebellum were composed of both white and gray matter. White matter contained myelinated and unmyclinated fibers and microglical cells.
Conclusion: This species in the Caspian sea like the other vertebrates, possess a density of nervous tissue as brain in the rostral part of the body. Considering the extension of brain this species can be compaired with higher vertebrates. In this fish the mesencephal which is responsible for vision has highly developed. For this, they have sharp-sighted eyes and seem to be good chasers. Generally the vision power of fishes are diffirent and more dependent with their habitat. Cerebellum occupies most of the hindbrain and It’s weight is different in each fish and histologically the arrangement and shape of the constituting cells are similar to those of other fishes and mammals. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 15-18, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cerebellum
  • Histology
  • Mesencephal
  • Rotilus frisii Kutum