تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین تاثیر مقادیر طبیعی سیستم لاکتوپراکسید از شیر براشریشیاکلی ( E.coli ) در شیر UHT.
طرح: مطالعه تجربی.
روش: غلظتهای مختلف باکتریایی اشریشیاکلی ( cfu / ml 101- 103-105-107 ) تهیه و به شیر UHT که قبلاً سیستم لاکتوپراکسیداز در آن فعال شده بود تلقیح گردید. برای فعال کردن سیستم LP در شیر استریلیزه از دو غلظت مختلف آنزیم لاکتوپراکسیداز یعنی 10 و 30 ppm که مقادیر طبیعی این آنزیم در شیر گاو است استفاده شد و آنزیم به همراه 25/0 میلی مول تیوسیانات و 25/0 میلی مول آب اکسیژنه برای هر یک از غلظتهای باکتریایی فوق الذکر به شیر اضافه گردید. شیرهای تلقیح شده در دودمای 4 و 25 درجه سانتیگراد قرار داده شدند و در زمانهای صفر، روز اول، روز دوم، روز هفتم و چهاردهم شمارش باکتری انجام گرفت. به همراه هر یک از آزمونها یک نمونه شاهد ( تلقیح شده با میکروارگانیسم و بدون افزودن LPS ) در نظر گرفته شد. برای هر آزمون ( نمونه و شاهد ) دو تکرار انجام گردید.
نتیجه گیری: در پایان با توجه به مشاهدات و اطلاعات به دست آمده مشخص گردید که به طور کلی سیستم لاکتوپراکسیداز فعال شده در شیر اثر قابل توجهی بر سویه B4: O111 ندارد و این سویه از میکروارگانیسم در مقابل LPS مقاوم است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 81-77 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To assess the effect of natural concentrations of LPS in cow’s milk on E.coli 0111:B4 in UHT milk.
Design: Experimental study.
Procedure: Different concentrations of E.coli (101-103-107 cuf/ml) were inoculated into the UHT milk which contained active LPS to study the effect of the system on the microorganism. Two concentrations of LP (10 and 30 ppm) which are the naturally accrued of this enzyme in raw milk were prepared and added to the UHT milk together with each of the microorganism concentrations mentioned above with 0.25 mM of thiocy,anate and 0.25 mM of hydrogen peroxide, control was prepared using UHT milk with I08 cfu/ml of microorganism. All the samples and control were stored at 4°C and 25°C and tested at 0, 1,2,7 and 14 days intervals. For each sample and control two repetition were considered.
Statistical analysis: Two ways analysis of variance.
Results: The micro organism in the samples showed the same growth trendes as in the controls. The data obtained in his study, shows that the LPS has no considerable antibacterial effect on E.coli 0111 :B4. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 77-81,, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E.coli
  • Lactoperoxidase system
  • UHT milk