مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف دسترسی به اطلاعاتی در مورد پارامترهای مختلف الکتروکاردیوگرام در طیور گوشتی طبیعی و ارزیابی تغییرات آن در جوجه های مبتلا به آسیت به انجام رسید.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
حیوانات: 100 قطعه جوجه گوشتی نژاد آرین.
روش: در این مطالعه الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی آرین در طی 8 هفته پرورشی در دو گروه طبیعی، گروهی که در شرایط استاندارد پرورش یافتند؛ و گروه تیمار، گروهی که در شرایط سرد با دمای 13 تا 16 درجه سانتیگراد پرورش یافتند، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون تجزیه واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون Duncan's multiple range ، آزمون ,, t ،، Student.
نتایج: مطالعه تعداد ضربان قلب نشان داد که در هر دو گروه با افزایش سن از تعداد آن به طور معنی داری کاسته می شود ( 01/0 > P ) ولی سرعت این کاهش در گروه تیمار به طور معنی داری ( 01/0 > P ) بیش از آن در گروه طبیعی بود. مطالعه اشکال مختلف مجموعه QRS نشان داد که می توان این اشکال را در 4 نمود rS، RS،QS و rs قرار داد. Rs نمود غالب بود و در بیش از 50 درصد موارد دیده شد، نمود rs بندرت و تنها در برخی از سنین مشاهده شد. موج R با فراوانی نسبی قابل توجهی در تمام اشتقاقهای مورد مطالعه دیده شد و مقایسه ارتفاع آن نشان داد که با افزایش سن تغییر معنی داری در آن روی نمی دهد. موج S در تمام سنین تحت مطالعه و با فراوانی نسبی 100 درصد در تمام اشتقاقهای مورد مطالعه دیده شد. در گروه طبیعی با افزایش سن ارتفاع این موج متحمل تغییرات معنی داری نشد ولی در گروه تیمار با افزایش سن به طور معنی داری ( 05/0 > P ) بر ارتفاع آن افزوده گشت. همچنین آزمون آماری نشان داد که ارتفاع این موج در گروه تیمار به طور معنی داری ( 05/0 > P ) بیش از آن در گروه طبیعی است. فاصله زمانی مجموعه QRS با افزایش سن متحمل تغییرات معنی داری در هیچ یک از دو گروه نشد. میانگین محور الکتریکی مجموعه QRS در سطح جلویی نشان داد که در هر دو گروه با وجود دامنه نوسان قابل توجه، میانگین این محور منفی است و تفاوت معنی داری بین دو گروه به چشم نخورد.
نتیجه گیری: در کل مطالعه مزبور نشان داد که برآیند امواج دپولاریزاسیون بطنی در جوجه های گوشتی آرین در امتداد محور طولی بدن از عقب به جلو و نزدیک به خط میانی بدن اندکی متمایل به سمت چپ گسترش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه می توان اظهار داشت که تغییرات قابل توجهی در الکتروکاردیوم جوجه های مبتلا به آسیت پیش می آید و الکتروکاردیوگرافی می تواند به عنوان وسیلع غیر تهاجمی مفیدی در ارزیابی سندروم هیپرتانسیون ریوی مورد استفاده قرار گیرد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 70-61 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was conducted to obtain information about
different electrocardiograghic parameters in healthy broiers and
their probable change in ascite syndrome. Design: Observational study. Animal: Arian broiler chicks. Procedure: Arian broiler chicks were divided into control and
treatment groups. The control birds were reared in standard condition
while the treatment chicken were kept in l3l60c temperature. Statistical analysis: One way repeated measure ANOVA, student “t”test. Results: In both groups heart rate decreased (P<0.0l) in relation to age of birds although this pattern was significantly (P<0.01)
greater in treatment than in control group. Four QRS complex
configurations, rs, QS, RS, and rS were observed in ventricular depolarization complex. rS complex was the most (P>50%) prevalent and rs was the least. The R wave was found in all elevated leads with relatively high frequency, but no significant (P>0.05) changes were found related to the age of chicks. S wave was observed with the frequency of 100/0 in all ages. In control group S wave amplitude
was not significantly elevated according to age, but in treatment group its changes in relation to the age was statistically significant (P<0.05). The amplitude of S wave was also significantly greater
in treatment group than the other. The duration of ventricular depolarisation complex was not significantly different according to the age of chicks in both groups. The mean electrical axis of ventricular depolarsation complex in frontal surface, in both groups,
regardless of the variation within groups, were negative and it was not significantly different between both groups. Clinical implications: This study indicated that the ventricular depolarisation wave distributed along the longitudinal axis of body
directed from back to front and close to the midline with tendency
to left side. In conclusion it can be postulated that the dramatic variations could be seen in ECG of ascitic chicken and also electrocardiography is a noninvasive tool in diagnosis of the pulmonary hypertension syndrome. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascites Syndrome
  • broiler
  • eCG