تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه اثرات ناشی از افزودن در ترکیب دیاتومیت یا زئولیت طبیعی به جیره غذایی، بر روی میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی.
طرح: طرح آماری کاملاً تصادفی.
حیوانات: 600 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نر از سویه تجاری راس 208.
روش: استفاده از پنج گروه مورد آزمایش و تغذیه آنها به ترتیب با جیره های غذایی فاقد دیاتومیت و زئولیت ( به عنوان گروه شاهد )، 2 درصد دیاتومیت، 3 درصد دیاتومیت + 2 درصد زئولیت و 3 درصد زئولیت در طول دوره آزمایش ( 48 روز )، محاسبه شاخص های تولیدی شامل وزن بدن، مقدار غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در سنین 21، 42 و 48 روزگی، تهیه نمونه از بستر و اندازه گیری میزان رطوبت آن در سنین 21، 28، 35، 42 و 49 روزگی.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آزمون تجزیه واریانس به منظور تعیین اثر استفاده از دیاتومیت یا زئولیت طبیعی در خوراک بر روی عملکرد تولید و میزان رطوبت بستر و استفاده از آزمون توکی برای پی برن به تفاوتهای بین گروههای مورد آزمایش.
نتایج: نتایج بدست آمده در پایان آزمایش نشان دادند که افزودن 3 درصد زئولیت به تنهایی، و یا 1 درصد دیاتومیت همراه با 2 درصد زئولیت به جیره غذایی به طور معنی داری سبب کاهش وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 > P)، در حالی که اضافه کردن 2 یا 3 درصد دیاتومیت به تنهایی به جیره غذایی، تاثیر معنی داری بر وزن بدن جوجه ها در مقایسه با گروه شاهد نداشت. اضافه نمودن 1 ردصد دیاتومیت همراه با 2 درصد زئولیت به جیره غذایی موجب افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 > P) ولی استفاده از دیاتومیت ( در سطوح 2و3 درصد ) و یا زئولیت ( در سطح 3 درصد ) به تنهایی، تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. در ارتباط با میزان رطوبت بستر، در نتیجه استفاده از دیاتومیت بازئولیت به تنهایی و یا توام با یکدیگر در جیره غذایی، اختلاف معنی داری بین میزان رطوبت بستر در گروههای مورد آزمایش با گروه شاهد مشاهده نگردید. با این حال کمترین میزان رطوبت بستر به جوجه های تغذیه شده به وسیله جیره غذایی حاوی 3 درصد دیاتومیت بود.
نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان چنین نتیجه گیری نمود که با توجه به تاثیر نسبتاً مطلوب افزودن 3 درصد دیاتومیت به جیره غذایی در کاهش رطوبت بستر و عدم وجود اختلاف معنی دار بین شاخصهای تولیدی در جوجه های تغذیه شده به وسیله جیره واجد 3 درصد دیاتومیت و گروه شاهد، استفاده از دیاتومیت تا سطح 3 درصد در خوراک جوجه های گوشتی می تواند قابل توصیه باشد. با این حال باید نسبت به تاثیر این افزودنی بر چگونگی هضم و جذب مواد غذایی مطالعات بیشتری انجام گیرد.مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، درره 57، شماره 2،24-19 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effects of adding diatomite (D) and natural zeolite (NZ) into diets on broiler chicks’ performance and percentage of moisture in the litter.
Design: Completely randomized design.
Animals: Six hundred day-old male Ross 208 broiler chicks. Procedure: Chicks were randomly assigned to five treatments divided into four replicates. Five diets were employed for each treatment in this experiment. One treatment received a diet without addition of diatomite and zeolite. Four other treatments fed diets containing different levels of diatomite and zeolite (2 % Diatomite, 3 % Diatomite, 3 % Zeolite, and I % Diatomite + 2 % Zeolite). The chicks were maintained on their dietary treatments FOr48 days. Body weight (BW) feed intake (Fl) and feed conversion ratio (FCR) were determined for each treatment at 21, 42 and 48 days of age. For evaluation of litter condition, the litter moisture for each group of treatments at 21,28,35, 42 and 48 days of age were determined. Statistical analysis: Data for all response variables were subjected to ANOVA. Variable means for treatments showing significant differences in the ANOVA were compared using the Tukey’s test. Results: At the end of the experiment, addition of 3% zeolite and combination of 1% diatomite + 2% zeolite into diets significantly decreased BW (P< 0.05). No significant differences were observed among BWs of chicks in control and treatments fed diets containing 2% or 3% diatomite. Among treatment groups, only addition of combination of 1% diatomite + 2% zeolite increased FCR significantly (P< 0.05). There were no significant differences among litter moisture of experimental treatments (P< 0.05). The best litter condition was belonged to group that received diet supplemented with 3% ditomitc.
Conclusion: obtained results indicated that at the end of this experimental trial period, addition of diatomite and natural zeolite into diets did not caused any significant improvement on 8W, FCR and litter moisture in broiler chicks. However, since addition of 3% diatomite into diet, partially decreased litter moisture, and there was no significant difference between performance of chicks fed this diet and control, it seems that inclusion of diatomnite up to 3% in broiler diets could be recommended for reducing litter moisture. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 19-24, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • broiler
  • Diatomite
  • feed conversion ratio
  • litter moisture
  • zeolite