برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی تغییرات هماتولوژیک در بابزیوز تجربی، به وسیله ایزوله جدا شده از گوسفندان ارومیه در بره ها.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: 7 راس بره زیر 6 ماه.
روش: تزریق خون آلوده به بابزیا اویس ( اخذ شده از گوسفندان ارومیه ) به 7 راس بره زیر 6 ماه. خونگیری از بره ها قبل از تزریق خون آلوده و در روزهای سوم، پنجم، نهم و یازدههم پس از تزریق خون آلوده به بابزیا و مطالعات هماتولوژیک بر روی نمونه های خون.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها.
نتایج: مقایسه میانگین پارامترهای خونی ( شمارش RBC و Hb و Ht و MCHC ) کاهش معنی داری را در روزهای بهد از تزریق نشان داد و میزان MCV به طور معنی داری افزایش یافت ( 001/0 > P ) در ارتباط با گلبولهای سفید لکوپنی مشاهده شد اما در شمارش تفریقی آنها اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: در این تحقیق مشاهده گردید که ایزوله های بابزیا اویس موجود در ایران به طور تجربی نیز قادر به آلوده ساختن گوسفندان می باشند و علایم بالینی و تغییرات هماتولوژیک را در گوسفندان ایجاد می نماید. مجله دانشکده دامپزشکس دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 59-57 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was conducted to evaluatc the pathogen city of B.ovis isolate in Iran under experimentally condition.
Design: Experimental study.
Procedure: The infected blood from Urmia naturally infected sheep was injected to the 7 healthy lambs. The blood samples of the lambs were taken before and at the third, fifth, ninth and eleventh days after injection. Haematological studies were done on these samples. Statistical analysis: Analysis of variance, Duncan’s multiple range, test. Results: The lambs showed clinical symptoms 3-5 days after injection. The comparison between the blood parameter (MCHC, Ht, Hb and RBCs count) before and after injection, showed highly significant decrease and increased The MCV (P< 0.001). Total WBC decreased, but differential count had no significant differences.
Conclusion: In this study, it was shown that the B. ovis isolate from naturally infected sheep in Iran is able to induce acute babesiosis experimentally. J. Fac. Vet. Meti Univ. Tehran. 57, 2: 57-59, 2002

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesia ovis
  • haematology
  • Iran
  • Lamb
  • sheep