بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه التیام زخم بین دو روش Keratomileusis نسبتا مشابه.
طرح : مطالعه تجربی مقایسه‌ای.
حیوانات: 35 سر خرگوش سفید آزمایشگاهی و در مجموع 61 عدد چشم.
روش : در این بررسی 61 عدد چشم به دو گروه تحت آزمایش LASEK (27 عدد چشم) و PRK (28 عدد چشم) و گروه شاهد سالم (6 عدد چشم) تقسیم گردیدند. در گروههای تحت آزمایش کلیه چشمها در روز صفر مورد عمل جراحی به دو روش فوق‌الذکر قرار گرفته و در روزهای 3، 6، 14، 21 و 30 پارامترهایی نظیر: میزان زخم، تهاجم عروقی، ادم و قابلیت عبور نور مورد معاینات دقیق اختصاصی قرار گرفتند، در ادامه به منظور بررسی ضایعات آسیب شناسی تعدادی قرنیه از هر یک از گروهها و در روزهای مقرر مورد نمونه برداری واقع و مطالعه بافت‌شناسی به روش معمول آزمایشگاهی پس از رنگ آمیزی (H&E) روی آنها صورت گرفت. در همین ارتباط در گروه شاهد پس از انجام معاینات اولیه صرفا اقدام به اخذ نمونه قرنیه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: کلیه اطلاعات حاصل از معینات اختصاصی و بررسیهای آسیب شناسی با استفاده از آزمون آماری تجزیه واریانس یکطرفه به روش ناپارامتری (Kruskal-wallis test) مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج : روز سوم پس از جراحی از نظر میزان قابلیت عبور نور بین گروههای تحت آزمایش تفاوت معنی‌دار وجود داشته است (P<0/013)، روز ششم پس از جراحی از نظر وجود زخم بین گروه تحت آزمایش LASEK و گروه شاهد سالم تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد، در حالی که بین گروه تحت آزمایش PRK و گروه شاهد سالم تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید (P<0/034). از روز چهاردهم پس از جراحی از نظر کلیه معیارهای ارزیابی شده هیچ گونه تفاوت معنی‌داری بین گروههای تحت آزمایش و گروه شاهد سالم مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های بالینی و نتایج آماری موجود در این مطالعه می‌توان اظهار نمود که روش LASEK نسبت به روش PRK تا حدودی برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare rabbits corneal wound healing by two methods of Keratomileusis.
Design: A comparative experimental study
Animals: 61 eyes of 35 laboratory white rabbits
Procedures: A few drops of 20% ethyl alcohol solution were placed on to the corneal epithelial ring and apedanculated corneal flap (9 mm in diameter and 50 µin thickness) from the cornea was separated and then, replaced back to original position (Lasek).ln PRK group a corneal flap was completely removed. In both groups a bandage of soft contact lens placed and the eyelids were sutured. Five parameters including: Corneal Wound, vascular injection from limbus toward cornea,corneal edema, light transmissibility and routine histopathological examination were used to evaluate and compare the two procedures. Six normal intact corneas were collected as normal group.
Statistical analysis: Kruskal- wallis test.
Results: There were no significant differences between the all studied parameters among three groups after 14th day of surgical interventian. There were no significant differences in 6th post surgical day between LASEK and normal groups for corneal wound healing while there was significant difference between PRK and normal groups (P< 0.05). There were significant differences for transmissible light in 3rd day after surgery between LASEK and PRK groups (P<0.05).
Clinical implications: Objective data and statistical results showed That The LASEK method of corneal splitting may prove superior to the PRK method. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.
57, 1: 5-12, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corneal
  • Keratomileusis
  • LASEK
  • PRK
  • Refractive