تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی

نویسندگان

چکیده

هدف : تشخیص سالمونلوز با استفاده از آزمایش جلدی.
طرح : مطالعه میدانی.
حیوانات: 111 راس گوساله.
روش : در این تحقیق، سروتیپ بسیار شایع سالمونلا دابلین از دامداریهای اطراف تهران از طریق کشت مدفوع جداسازی شد و از آن آنتی ژن لیپوپلی ساکاریدی (LPS) تهیه گردید. این آنتی ژن به صورت داخل جلدی به 116 راس گوساله به ظاهر سالم تزریق شد. همچنین سرم این گاوها مورد آزمایش آگلوتیناسیون قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: توافق بین تستها و ضریب کاپا.
نتایج: تعداد 3 راس گوساله در آزمایش پوستی واکنش مثبت نشان دادند که در آزمایش آگلوتیناسیون (ویدال) نیز مثبت بودند. از محل انجام آزمایش بیوپسی به عمل آمد و از نظر هیستوپاتولوژی نیز واکنش مثبت پوستی، تایید گردید.
نتیجه‌گیری : از مزایای آزمایش جلدی این است که باعث تشخیص آلودگی با تعداد زیادی از سروتیپهای سالمونلا می‌شود که کشت، جداسازی و تایپینگ آنها مشکل می‌باشد، به طوری که با این تست یعنی تزریق داخل جلدی آنتی ژن سالمونلا دابلین، می‌توان احتمال آلودگی دامها را به سالمونلاهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق نیز مشخص گردید که گاوهایی که در آزمایش ویدال پاسخ مثبت دارند در آزمایش جلدی نیز واکنش مثبت از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of skin test in diagnosis of Salmonella in carrier’s calves.
Design: Field study.
Animals: One hundred and eleven calves.
Procedure: One hundred and sixteen sera and faecal samples were obtained from calves in dairy farms around Tehran. The faucal samples were cultured in enrichment and selective media and then isolated salmonella were serotyped by 0 and H antisera.The sera samples were tested for 0 and H agglutinins via Widal test. extracted Lipopolysaccharide (LPS) from isolated S. dublin were used for skin test.
Statistical analysis: Measure of agreement, cohen’s kappa coefficient.
Results: In skin test three calves showed positive reaction from 116 cases. The reaction confirmed by histopathological findings. Also serological test of these calves were positive.
Conclusion: From the results of this study it seems that skin test is suitable test for diagnosis of salmonella carrier’s calves. J. Fac. Vet Med. Univ. Tehran. 57, 1: 79-82, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calves
  • Salmonella Dublin
  • Salmonellosis
  • Skin test