مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی رفتار استافیلوکوکوس آرئوس متاثر از عوامل PH، غلظت نممک، میزان تلقیح باکتری، حرارت و زمان نگهداری با استفاده از مدل پیشگوی ریاضی.
طرح : مطالعه تجربه‌ای با استفاده از آنالیز چند فاکتوری.
روش : رشد باکتری در محیط مایع Brain heart infusion با سه غلظت نمک (9، 5/4،؟ 5/0 درصد) سه میزان pH (7، 6، 5)، تنظیم شده با اسید سیتریک و سه رقم درجه حرارت نگهداری (35، 35، 15 درجه سانتیگراد) تا مدت 30 روز مورد مطالعه قرار گرفت. میزان باکتری تلقیح شده به محیط از 105 تا 102 در میلی‌لیتر تنظیم گردید. شمارش باکتری بر اساس روش MPN صورت گرفت و لگاریتم احتمال رشد باکتری به صورت درصد (Log probabiligy percentage) محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: با استفاده ا مدل رگرسیون چند فاکتوری با رگرسیون مرحله‌ای، مدل ریاضی پیشگو برای رشد باکتری تهیه گردید.
نتایج : مدل پیشگویی رشد باکتری با ضریب تعیین برابر 83/0=R2 تعیین گردید. آنالیز آماری بیانگر تاثیر معنی‌دار غلظت نمک، میزان pH حرارت و زمان نگهداری مورد استفاده در این مطالعه بر رشد باکتری بود (P<0/01).
نتیجه‌گیری : مدل پیشگوی با ضریب تعیین بالای به دست آمده به طور موثری قادر به پیشگویی رشد یا عدم رشد استافیلوکوکوس آرئوس در دامنه مقادیر عوامل به کار گرفته شده در این تجربه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • NaCl
  • pH
  • Predictive microbiology
  • Probability of growth.
  • S. aureus
  • temperature