مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs)

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی ضایعات معده سگ در ارتباط با میکروارگانیسمهای شبه گاستروسپریلوم.
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات: نوزده قلاده سگ مورد مطالعه قرار گرفتند که نه مورد از آنها ماده و 10 مورد نر بودند.
روش : نمونه‌برداری از معده سگها برای میکروب شناسی، آسیب‌شناسی (روش رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و آزمایشات بیوشیمیایی کاتالاز و اورآز).
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی.
نتایج: در 11 مورد از 19 مورد گاستریت مشاهده گردید به طوری که 3 مورد (16 درصد) گاستریت سطحی مزمن و یک مورد (25/5 درصد) گاستریت منتشر مزمن و 2 مورد (5/10 درصد) گاستریت فولیکولار و 5 مورد (25/26 درصد) گاستریت حاد را نشان دادند. در تمامی 11 مورد، ارگانیسم‌های شبه گاستروسپریلوم (GLOs) هم در گسترش مستقیم و هم در مقاطع بافتی مشاهده شد. تست اوره آز نیز در تمام 11 مورد مثبت بود. از مبتلایان به گاستریت 78 درصد ماده و 40 درصد نر بودند.
نتیجه‌گیری : بین بروز و شدت ضایعات و سن حیوانات ارتباط مستقیمی وجود داشت که هر چقدر سن افزایش نشان می‌داد. ضایعات شدیدتر بود. در سنین زیر 2 ماه هیچ گونه ضایعه دیده نشده اما بین 2 تا 4 ماهگی 60 درصد و بالاتر از 4 ماهگی 71 درصد از موارد دچار گاستریت بودند. همچنین شدت بروز ضایعات با تعداد باکتری نیز ارتباط مستقیم داشت. در نهایت توصیه می‌شود که برای تشخیص این ضایعات بهتر است از ترکیب آزمایشات اوره آز، هیستوپاتولوژی و گسترش مستقیم و با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا بهره‌برداری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Histopathological study of gastric lesions in dog due to GLOs.
Design: Descriptive study.
Animals: Nineteen dogs, nine female and 10 males.
Procedure: Tissue samples of gastric tissue of dogs were tested for microbiological and histopathological studies (H&E staining method and biochemical tests such as catalase and urease test). Statistical analysis: Descriptive study.
Results: In 11 cases gastritis were seen: 3 cases(l6%) with chronic superficial gastritis, 1 case(5.25%) with chronic diffuse gastritis, 2 cases (10.5%) with follicular gastritis and 5 cases (26.25%) with acute gastritis.In all 11 cases both in direct examination and tissue smears, GLOs were found and also urease test was positive.
Clinical implications: There was direct correlation between production and severity of the lesions with age ratio. There was no gastric lesions diagnosed bellow 2 months old but between 2 to 4 months old, 60%and > 4months old, 71 % of cases were involved with gastritis. Also severity of lesions had a direct correlation with the number of bacteria. Finally, the recommended method for diagnosis is urease test, histopathology and direct examination of tissue smears with Geimsa staining. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 4: 55-57, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog.
  • Gastritis
  • Gastrosprillum
  • Histopathology