مطالعه آلودگی شیرهای UHT به آفلاتوکسین M1 در شهر تهران

نویسنده

چکیده

هدف : تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای UHT.
طرح : مطالعه مقطعی.
روش : در این مطالعه تعداد 64 نمونه از شیرهای UHT عرضه شده در تهران به طور تصادفی انتخاب گردید و نمونه‌های مذکور از نظر میزان آفلاتوکسین M1 با روش TLC مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه به منظور یافتن اختلاف احتمالی بین فصول مختلف سال نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج : نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که از تعداد 64 نمونه از شیرهای UHT، تعداد 53 نمونه از نظر وجود آفلاتوکسین M1 مثبت بوده (6/82 درصد) و تعداد 11 نمونه منفی بودند (4/17 درصد)، محدوده میزان آفلاتوکسین M1، 387-69 نانوگرم در لیتر بود.
نتیجه‌گیری : 6/82 درصد نمونه‌های مورد مطالعه دارای آلودگی به آفلاتوکسین M1 با محدوده 387-69 نانوگرم در لیتر بودند، در تمام نمونه‌های آلوده به آفلاتوکسین M1 غلظت آلودگی بالاتر از حدود387-69 نانوگرم در لیتر بودند، در تمام نمونه‌های آلوده به آفلاتوکسین M1 غلظت آلودگی بالاتر از حدود مجاز کشورهای اروپایی (50 نانوگرم در لیتر) بود. لذا پیشنهاد می‌شود که اولا از مواد غذایی سالم برای تغذیه دامها استفاده شود و در وهله بعدی استانداردهایی برای میزان آفلاتوکسینهای مواد غذایی مورد مصرف دامهای شیری و فرآوردهای آن تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود و بالاخره در مورد احتمال استفاده از روشهای مختلف سالم سازی مواد غذایی مورد استفاده دام، شیر و فرآورده‌های مختلف شیری فکر اساسی بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of aflatoxin M1 in commercial ultra-high¬temperature treated milk in Tehran.
Design: Cross - sectional.
Procedure: sixty four samples from UHT treated milk were analyzied for the presence of aflatoxin M 1 by thin layer chromatography.
Statistical analysis: By one -way analysis of variance method.
Results: This study showed that from 64 samples were analyzed, a total of 53 samples (82%) were positive for aflatoxin M1 and 11 (17.4%) were negative. The range of aflatoxin M1 content was 69-387 ng/lit.
Conclusion: contamination rate of aflatoxin M1 in commercial milks is around 82% with amounts ranging 69 to 387 ng/ lit. All contaminated samples had a level of aflatoxin M1 above the european countries standard (50ng/lit). Therefore, the following suggestions are made: -Determined standard complications for atlatoxins limit value in feed and aflatoxin M1 in milk and dairy products - Use of effective methods for treatment of contaminated feed, milk and dairy products. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 4: 5-8, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atlatoxin MI
  • TLc
  • UHT milk