بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی وضعیت آلودگی چالباش، شیب و فیل ماهیو مقایسه این آلودگیها در بین گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری.
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات: یکصد و دو نمونه از سه گونه مختلف ماهیان خاویاری.
روش : بریدن دیواره حفره شکمی ماهیان و خارج کردن امعا و احشا، باز کردن دیواره روده و بررسی وجود انگل در محتویات روده توسط بینوکولار، بررسی اندامهای احشایی از قبیل تخمدان، بیضه، کبد و سایر اندامها برای مشاهده انگل، جدا کردن، تثبیت نماتودها با اتانول 70 درصد و سایر انگلها با فرمالین 10 درصد شفاف کردن نماتودها با لاکتوفنل، رنگ آمیزی سایر انگلها با استوکارمین و شناسایی به کمک کلیدهای تشخیص انگل شناسی.
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی.
نتایج: انگلهای جدا شده از دستگاه گوارش چالباش شامل کوکولانوس اسفروسفالوس (با شیوع 11/61 درصد و میانگین شدت آلودگی 98/5 عدد). نوزاد اوسترونژیلیدس اکسیسوس (با شیوع 28/15 درصد و میانگین شدت آلودگی 91/2 عدد) اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس (با شیوع 28/15 درصد و میانگین شدت آلودگی 82/2 عدد). لپتورینکوئیدس پلاژی سفالوس (با شیوع 94/6 درصد و میانگین شدت آلودگی 41/4 عدد)، نوزاد آنیزاکیس SP (با شیوع 56/5 درصد و میانگین شدت آلودگی 5/1 عدد) و کورینوزوما استروموزوم (با شیوع 72/9 درصد و میانگین شدت آلودگی 75/9 عدد) بود. 5 گونه انگل کرمی گوارشی از ماهی شیپ جدا شد که شامل کوکولانوس اسفروسفالوس (با شیوع 75 درصد و میانگین شدت آلودگی 75/8 عدد)، اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس (با شیوع 75/68 درصد و میانگین شدت آلودگی 91/47 عدد) اوسترونژیلیدس اکسیسوس (با شیوع 25/31 درصد و میانگین شدت آلودگی 6/9 عدد)، اوبوتریوم آسیپنزینوم (با شیوع 25/31 درصد و میانگین شدت آلودگی 8/2 عدد) و لیتورینکوئیدس پلاژی سفالوس (با شیوع 25/6 درصد و میانگین شدت آلودگی 3 عدد) بودند. همچنین انگلهای کوکولانوس اسفروسفالوس (با شیوع 67/66 درصد و میانگین شدت آلودگی 25/6 عدد)، اوسترونژیلیدس اکسیسوس (با شیوع 50 درصد و میانگین شدت آلودگی 33/109 عدد)، کورینوزوما استروموزوم (با شیوع 33/33 درصد و میانگین شدت آلودگی 5/5 عدد)، اوبوتریوم آسیپنزرینوم (با شیوع 33/33 درصد و میانگین شدت آلودگی 1 عدد). نوزاد آنیزاکیس sp. (با شیوع 67/16 درصد و میانگین شدت آلودگی 5 عدد) و اسکریابینوپسولوس سمی آرماتوس (با شیوع 67/16 درصد و میانگین شدت آلودگی 1 عدد) از فیل ماهی جدا شدند.
نتیجه‌گیری : در این بررسی آلودگی ماهی چالباش شبیه فیل ماهی و شیپ بود که احتمالا به رژیم ماهی خواری آنها مربوط می‌شود. آلودگی به انگلهایی که واجد میزبان واسط مهره‌دار هستند مانند اوسترونژیلیدس، کورینوزوما و آنیزاکیس در این سه گونه ماهی زیادتر از سایر ماهیان خاویاری مانند ازون برون و قره برون بود. آلودگیهای انگلی گوارشی چالباش و شیپ برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the prevalence and mean intensity of parasites in Acipenser gueldenstaedti, A. nudiventris. and HuSO huso.
Design: Descriptive study.
Animals: One hundred and two samples of three different sturgeon species of Caspian Sea.
Procedure: Cutting the wall of body cavity and removing viscera including intestine, liver, ovaries, testis and etc to isolate the parasites, fixing the parasites by formal in 10% and the nematodes by ethanol 70%, clearing the nematodes by lactophenol, staining the parasites by acetocarmine and identifying them by parasitic identification keys.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The prevalence and mean intensity of parasites in A.
gueldenstaedti are as follows: Cucllanus sphaerocephalus (prevalence== 6 I.I I %, mean intensity ==5.98), Eustrongylides excisus (L) (P == 15.28%, i == 2.91), Skrjabinopsolus semiarmatus (P==15.28%, i== 2.82), Leptorhynchoides plagicephalus (p==6.94%
i==4.41), Anisakis SP.(L)(P==5.56%, i==1.5), Corynosoma strumosum (p==9.71%, i==9.75). In A. nudiventris five different parasites were collected which the prevalence and mean intensity as follows: Cucullanus sphaerocephalus (prevalence== 75%, mean intensity ==8.75), Skljabinopsolus semiarmatliS (P==68.75% ,i== 47.91), Eustrongylides excisus(L) (P == 31.25%, i == 9.6), Eubothrium acipenserinum (P == 3] .25%, i == 2.8), Lep/orhynchoides plagicephalus (p==6.25% , i==3).
In Huso hliSO. six different parasites were isolated including: Cllcullanus sphaerocephaills (p== 66.67, 1==6.25), Eustrongylides excisus (L) (p==50, 1==109.33), CO/ynosoma strumosum (p==33.33, 1==5.5), Eubothrium acipenserinur (p==33.33, 1==1) ,Anisakis sr. (p==16.67, 1==5) and SkrjabinopsoluS semiarmatus (p==16.67, 1==1).
Conclusion: The parasites of Acipenser gueldenstaedti was similar to A. nudiven/ris and Huso huso which is probably related to their piscivorous feeds. The occurance of parasites which have vertebrated intermediate hosts, such as Eustrongylides excisus (L), COrynosoma strumOSlim and Anisakis SP, in these three sturgeons were more than other sturgeons. The parasites of Acipenser gueldenstaedti and A. nudiventris are reported for the first time from Iran. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 4: 33¬38, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser gueldenstaedti
  • A. nudiventris
  • Caspian Sea
  • Huso huso
  • parasite