اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : شناخت سبب هموراژی و تب در مورد این گزارش
طرح : مطالعه موردی
حیوانات: گاو ماده 4 ساله نژاد هلشتاین از یکی از گاوداریهای مجتمع فشافویه تهران.
روش : بعد از کسب سابقه، از گاو مبتلا معاینه بالینی به عمل آمد و نمونه سرم آن جهت جستجوی تریکوتسن های ماکروسیکلیک با استفاده از کیت استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از ذبح این دام نمونه‌های کبد، طحال، زوده و عقده‌های لنفاوی مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند.
نتایج : با توجه به خونریزیهای زیر پوست پستان، اطاق قدامی چشم و دستگاه گوارش و نیز عدم شکل‌گیری لخته در نمونه خون و حضور ترومبوس‌های فراوان در مقاطع بافتی، ابتلای دام به سندرم هموراژی کاملا محرز بود و ضمنا نکروز و خونریزیهای وسیع در روده، کبد و طحال و همچنین آمبولی‌های سپتیک و وجود سلولهای اماسی فراوان در سینوزوئیدهای کبدی می تواند توجیه‌گر تب بالای دام باشد. به علاوه مشخص شد که سرم خون گاو مبتلا 15 برابر سرم شاهد، تریکوتسن‌های ماکروسیکلیک داشت.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های بالینی، آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژیک و نیز با عنایت به وقوع بیماری در بهمن ماه و تغذیه با سیلوی آلوده، ابتلای دام به استاکی بوتر یوتوکسیکوزیس قطعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of causative agent of haemorrhage and fever in this case.
Design: Case study.
Animals: A holstein cow aged 4 years from a dairy herd, Fashafuae - Tehran.
Procedure: After taking history, the cow was clinically examined and by a standard kit and the concentration of macrocyclic trichothecenes was measured in her serum. The cow was slaughtered and samples of here liver, spleen, lymph nodes and small intestine were histopathologically studied.
Results: On the basis of the occurrence of haemorrhages in
mammary gland subcutis, anterior chamber of the eyes and GI
system as well as failure of blood sample to clot and the presence of plenty of thrombi in different tissues, it was clear that the cow was suffering from haemorrhagic syndrome. In addition to extensive haemorrhages and necrosis in small intestine mucous membrane, liver and spleen as well as septic emboli and abundant infiltration of inflammatory cells in liver sinusoids could explain the severe pyrexia of the cow. In the mean while the serum sample test revealed that the titre of macrocycl ic trichothecenes was 15 times that of control serum.
Conclusion: Considering clinical, laboratory and histopathologic findings beside the occurrence of the disease in January and yet consumption of infected corn silage, the disease was, certainly, stachybotryotoxicosis. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 4: 49-53, 2002

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • Hemorrhagic syndrome
  • Macrocyclic trichothecenes
  • Stachybotryotoxicosis