بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنس درماهی تازه ، دودی شده و یخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهی تازه
طرح: مطالعه اکتشافی

نمونه مورد آزمایش : ماهی پرورشی تازه ، ماهی دودی و یخ
روش: سیصد ماهی تازه و کامل و 40 ماهی دودی از انواع پرورشی متداول، از بازارهای فروش ماهی و استخرهای پرورش ماهی در استانهای تهران و گیلان جمع آوری شدند. از مجموع 300 ماهی تازه ، 120 ماهی تازه (شامل 40 عدد قزل آلای رنگین کمان از گروه ماهیان سرد آبی ، 40 عدد کپور نقره ای و 40 عدد کپور معمولی از گروه ماهیان گرم آبی ) همراه با 40 عدد کپور نقره ای دودی از سطح فروشگاه های خرده فروشی جمع آوری شدند. 180 ماهی تازه باقیمانده (شامل 60 عدد قزل آلای رنگین کمان ، 120 عدد کپور نقره ای و کپور معمولی) در مدت 6 ماه از سطح استخرهای پرورش ماهی جمع آوری شدند. همچنین 120 نمونه یخ، قبل و 120 نمونه یخ بعد از اضافه نمودن به جعبه های ماهی کهع برای سرد نگهداشتن ماهی تازه استفاده شد. از سطح خرده فروشیها جمع آوری شدند. با به کارگیری دستورالعمل کانادایی اصلاح شده FDA ، مجموع 340 ماهی تازه و دودی (300 ماهی تازه و 40 ماهی دودی) و 240 نمونه یخ برای وجود لیستریا مونوسیتوژنس آزمایش شدند. از آنجا که فلور باکتریایی روده ای ماهی ممکن است وضعیت فلور میکروبی آب را منعکس کند. نمونه ها ی مدفوع از هر 180 ماهی برای وجود لیستریا مونوسیتوژنس ازمایش شدند.
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی
نتایج: شیوع لیستریا مونوسیتوژنس در سطح خرده فروشیها به ترتیب : 5/12 درضد قزل آلای رنگین کمان، 10 درصد در کپور نقره ای ، 5/17 درضد در کپور معمولی، 5/2 درصد در ماهی دودی ، 5/2 درصد در نمونه های یخ (قبل از اضافه کردن به جعبه ها ی ماهی ) بودند. همچنین شیوع لیستریا مونوسیتوژنس در سطح استخرهای پرورش ماهی به ترتیب : 6/11 درصد در ماهی قزل آلای رنگین کمان و 3/8 درصد در کپور نقره ای و کپور معمولی بود. از 180 نمونه مدفوع ماهی آزمایش شده ، 7 نمونه آلوده به لیستریا مونوسیتوژنس بودند.
نتیجه گیری : در پایان با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی عملکردهای بهداشتی در عرضه و نحوه مصرف این محصولات از قبیل تخلیه امعا و احشا و پخت مناسب ، ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To survey of Listeria monocytogenes in fresh and smoked fish and ice used in fish markets for retaining the freshness of the fish.
Design: Exploratory study.
Samples for analysis: fresh and smoked cultivated fish.
Procedure: Three hundreds of whole fresh and 40 smoked fish of various types were taken in fish markets and fish farms in Tehran and Gillan province of Iran. One hundred and twenty fish consisting of: rainbow trout (40 samples) as a cold water fish and silver carp (40 samples) and common carp (40 samples) as wann water fish and smoked silver carp (40 samples) came from the area of retail, another 180 fish included: rainbow trout (60 samples), silver carp and common carp (120 samples) were collected over 6 months from the area of delivery in fish trams. Also 120 samples of ice before addition to fish box and 120 ice samples after addition to fish boxes for retaining the freshness of the 120 fish were collected from the area of retail. The total of
340 fish and 240 ice samples were tested for prosence of Listeria
monocytogenes, using the modified Canadian version of U.S.
Food and Drug Administration (FDA) Listeria isolation method. As the bacterial intestinal flora of fish may reflect the condition of water, fecal samples of the each 180 fish were tested for presence of Listeria monocytogens.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: Incidence of Lisleria monocytogenes in the area of retail
were: 12.5% in rainbow trout, 10% in silver carp, 17.5% in common carp, 2.5% in smoked fish, 2.5% in samples of ice before addition to the fish boxes and 7.5% in samples of ice after addition to the fish boxes respectively. Also the incidence of Listeria monocytoges in the area of delivery in fish farms were: 11.6% in rainbow trout and 8.3% in silver carp and common carp respectively. Of 180 fecal samples tested, 7 samples contained Listeria monocytogenes.
Conclusion: According to the results, the hygienic procedures in fish marketing and consumption such as evisceration of the fish and sufficient cooking respectively, are recommendable. J. Fae. Vet. Med. Univ. Tehran. 57,4: 9-12, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh cultivated fish
  • Listeria monocytogenes
  • Smoked fish and ice.