تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف : اندازه‌گیری غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهر کرد.
طرح : مطالعه میدانی و نمونه‌برداری به طور تصادفی از دامهای مبتلا .
حیوانات: هفتاد راس گاو تازه زا.
روش : اخذ نمونه خون از ورید و داج 35 راس گاو مبتلا به زمینگیری (قبل از انجام هرگونه درمان) و 35 راس گاو ماده تازه زا و سالم و تعیین میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم هر گروه و مقایسه نتایج حاصله با یکدیگر.
تجزیه و تحلیل آماری: توسط آزمونی تی استیودنت.
نتیاج : کاهش معنی‌دار و ملایم کلسیم (53/0+68/7)، کاهش معنی‌دار و شدید فسفر (44/1+51/2) و افزایش معنی‌دار منیزیوم (40/0+84/2) در مقایسه با گروه شاهد، جلب نظر نمود. همچنین در گروه بیمار نسبت کلسیم به فسفر برابر با 3 به 1 و نسبت کلسیم به فسفر و کاهش نسبت کلسیم به منیزیوم در مقایسه با حالت معمول داشت.
نتیجه‌گیری : چنین می‌توان نتیجه گرفت که حضور هیپوفسفاتمی، از میزان پاسخ مساعد به درمان با ملح کلسیم (اولین سیاست معمول درمانی) کاسته و به عبارتی دیگر یکی از علل طولانی شدن دوران زمینگیری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the concentrations of serum calcium, phosphorus and magnesium in cows with milk fever in Shahrekord district.
Design: Field study.
Animals: Seventy parturient dairy cattle.
Procedure: Blood samples were taken from jugular vein of 35 parturient dairy cattle, that suffer from milk fever (before treatment), and the levels of serum calcium, phosphorus and magnesium were measured and then compared with control values of 35 healthy parturient cattle in shahrekord.
Statistical analysis: Data's were studied statistically by Student's "t" test at the level of P<0.05 by SPSS program.
Results: Serum levels of calcium and phosphorus were moderately (7.68±0.53) and highly (2.51±1.44) lower respectively, and magnesium concentration (2.84±0.40) was significantly higher than control values. (P<0.05).
Clinical implications: It is concluded that, hypophosphatemia is a major cause of prolonged sternal recumbency and poor response to routine therapy for milk fever in this area. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 4: 69-71, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Cattle
  • Magnesium
  • Milk fever
  • Parturient paresis
  • Phosphorus