بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

نویسندگان

چکیده

هدف : در این بررسی به مطالعه کپسولهای مفصلی و نحوه ارتباطات آنها با هم، رباطهای اتصاف دهنده استخوانهای مچی با هم و با استخوانهای ساعد و قلم و رباط معلقه مربوط به مچ دست گاومیش آذربایجان غربی پرداخته شده است.
طرح : مطالعه اکتشافی.
حیوانات: تعداد ده عدد دست گاومیش (پنج عدد برای بررسی کپسول مفصلی و پنج عدد برای بررسی رباطات) از کشتارگاه صنعتی ارومیه جمع‌آوری شد.
روش : در بررسی کپسول مفصلی نمونه‌های دست گاومیش از کشتارگاه صنعتی ارومیه تهیه شده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه در داخل مفصل مچ به صورت تازه، لاتکس تزریق شد. سپس نمونه‌های تشریح شده و ارتباطات ته کیسه‌های مفصلی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای مطالعه رباطات، پنج نمونه مچ دست گاومیش تهیه شده و بلافاصله در آزمایشگاه فیکس شده و بعد از سه روز تشریح شده و رباطات مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج : مشاهدات نشان داد که کپسول مفصلی مچ دست گاومیش دارای سه کیسه مفصلی بالایی، وسطی و پایینی می‌باشد. کیسه مفصلی بالایی از طریق فضای بین استخوان مچ دستی زند اعلایی و استخوان مچ دستی حد واسط با کیسه مفصلی میانی مرتبط می‌شود که این حالت مشابه گاو است.
از زیر و لبه پایینی استخوان مچ دستی زند اسفلی کپسول مفصلی، مفصل مچ دستی وسطی توسط مجرای با کیسه مفصلی ردیف پایینی مرتبط می‌شود که این ارتباط در مورد گاو ذکر نشده است. دو مجرا باعث اتصال کیسه مفصلی وسطی به کیسه مفصلی پایینی می‌شوند، که این دو مجرا در عقب و جلوی فضای حد فاصل بین استخوانهای مچی شماره 3+2 و مچی شماره 4 قرار دارند. در مورد گاو تعداد مجرای ارتباط دهنده ذکر نشده است. این مشاهده نشان داد که کیسه مفصلی، مفصل مابین استخوان مچ دستی فرعی و استخوان مچ دستی زند اسفلی از طریق مجرای باریکی با کیسه مفصلی ردیف بالایی شده که این مورد نیز در گاو ذکر نشده است.
نتیجه‌گیری : مشاهدات این بررسی نشان داد که کلیه ته کیسه‌های مفصلی مچ دست گاومیش در ارتباط با هم بوده و هرگاه لازم باشد دارویی داخل مفصل تزریق شود می‌توان در ناحیه بالایی مچ در بالا و جلوی استخوان مچ دستی فرعی در حد فاصل بین تاندون عضلات باز کننده مچی زند اعلایی و باز کننده مشترک انگشتان تزریقات را انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: In this survey articular capsuls and their communications and carpal bone ligaments in Azarbaijan Gharbi buffalo were studied.
Design: Exploratory study.
Animals: Ten forelimb of buffalo (five for studying articular capsul and five for studying ligaments).
Procedure: The samples were provided of urmia slaughter house, transported to laboratory immediately. In laboratory, the latex injected into carpal joint, the samples were then, dissected and articular sacs were studied. For studying of carpal ligaments, five buffalo_ carpus were provided and fixed in laboratory immediately. These samples were dissected three days later.
Results: The buffalos carpus joint has three articular sacs. (proximal, middle and distal). Proximal articular sacs communicated to middle articular sac by space between radial carpal bone and intermediate carpal bone. Middle carpal articular sac is communicated to distal articular sac by a duct that is passing ventral border of ulnar carpal bone. Also middle articular sac is communicated to distal articular sac by two ducts. They are passing dorsal and palmar aspect of space between c4 and c2 + 3. Articular sac of joint of accessory carpal bone is communicated to distal articular sac by a narrow duct.
Conclusion: Results of this research showed communication between all carpal articular sacs. These results can be used for injection into carpal joint. By entering needle, between extensor carpi radialis and extensor digitorum communis, proximal and dorsal of accessory carpal bone. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran 57,4: 17-22, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Articular capsul
  • Buffalo.