بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی عیار پادتن ضد هاری در سگهای خانگی واکسینه، در زمانهای مختلف بعد از دریافت واکسن و تعداد دوز دریافت شده و مقایسه آن با سگان خانگی غیر واکسینه (پادتن مادری) و سگان ولگرد.
طرح : مطالعه کهورت (هم گروهی) به روش گذشته نگر.
حیوانات: سگهای خانگی ولگرد.
روش : خونگیری از سگان و جدا نمودن سرم و اندازه‌گیری عیار پادتن ضد هاری با آزمون الیزا در سه دسته سگهای خانگی واکسینه، سگان خانگی غیر واکسینه (پادتن مادری) و سگان ولگرد و مقایسه میانگین آنها با یکدیگر به روش آماری.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آنالیز واریانس، آزمون T و آزمون دانکن.
نتایج : تعداد 49 قلاده از 60 قلاده سگ واکسینه شده (6/81 درصد) دارای تیتر پادتن محافظت کننده (بین 40/2-5/0 واحد در میلی‌لیتر) بودند. لیکن تمام سگان خانگی واکسن نگرفته و ولگرد فاقد عیار با ارزش آنتی بادی بودند. بالاتر عیار پادتن در سگان واکسن گرفته 40/2 واحد در میلی‌لیتر به دست آمد که 6 مورد را شامل گردید و همگی سه دوز واکسن Rabigen سویه SA و vibac در فاصله 21 روز دریافت کرده بودند. عیار پادتن مادری در 6 توله سگ یک تا سه ماهه غیر واکسینه بین 29/0 تا 30/0 واحد پادتن در میلی‌لیتر به دست آمد.
نتیجه‌گیری : نتایج آزمایش حاضر نشان داد که سگهای یکبار واکسینه شده فاقد عیار پادتن ضد هاری قابل قبول در سرم می‌باشند و لذا چند نوبت واکسیناسیون توصیه می‌گردد همچنین واکسینه کردن توله سگها از سن یک ماهگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of antirabies Ab titre in different time after vaccination and number of received dose in pet dogs and compare with nonvaccinated and stray dogs in Urmia.
Design: Cohort study by retrospective method.
Animals: Pet and stray dogs.
Procedure: Taking of blood, serum isolation and measurment of Ab titre by ELISA method in 3 groups of dogs (vaccinated, nonvaccinated pet dogs and stray dogs), determinig of mean titre in each group and compare with others by statistic tests.
Statistical analysis: Using ANOV A, t-test and Duncan's test.
Results: Out of 60 sera from vaccinated dogs, 49 cases (81.6%) had protective Ab titres between 0.5 to 2.40 VI/ml, but nonvaccinated pet dogs and stray dogs didn't show the valuable titre of Ab. The highest titre of Ab obtained in dogs was 2.40 UL/ml, with frequency of 6 samples, which have received 3 doses of rabies vaccines.
Clinical implications: The present study of Ab levels in vaccinated dogs indicated that a single injection dose of rabies vaccine often failed to result adequate protective Ab titre, and did not produce a lasting Ab titre in a significant group of dogs: It is suggested that in rabies endemic regions, dogs should be vaccinated from 3 months of age. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57,4: 65-68, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antirabies antibody
  • Dog
  • ELISA