تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف از این مطالعه تعیین فنوتیپ‌های هموگلوبین نژادهای مختلف گوسفندان ایرانی و مشخص نمودن نوع و مقدار هموگلوبین آنها می‌باشد.
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات: در این مطالعه مجموعا 239 نمونه خون شامل 64 نمونه از گوسفندان نژاد شال، 75 نمونه از نژاد سنگسری، 39 نمونه از گوسفندان نژاد مهربان و 61 نمونه از نژاد زل اخذ و به دو گروه سنی 24-6 ماهه و 48-25 ماهه و دو گروه جنسی تقسیم و مورد ارزیابی الکتروفورتیک استات سلولز جهت تعیین فنوتیپ‌های هموگلوبین و تعیین مقدار کل هموگلوبین قرار گرفتند.
روش : نمونه‌های خون اخذ شده پس از چند بار شستشو و جدا شدن کامل گلبول قرمز از سایر اجزای خون به روش سیانومتهموگلوبین مورد سنجش میزان هموگلوبین تام قرار گرفت. با روش الکتروفورز استات سلولز (CAE) انواع فنوتیپ‌های هموگلوبین در 6/8 = pH و ولتاژ 400 و به مدت 30 دقیقه از یکدیگر تفکیک و توسط چگالی سنج دانسیتومتر LRE ساخت آلمان تعیین مقدار گردیدند.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی.
نتایج : نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که فنوتیپ‌های هموگلوبین گوسفندان نژاد شال ABC، سنگسری ABCD، مهربان ABC و زل AC می‌باشد. میانگین (MSE) کل هموگلوبین نام صرفنظر از جنس و سن 81/1+4/11 می‌باشد. بیشترین مقدار هموگلوبین تام در گوسفندان نر نژاد شال (43/1+23/15) و کمترین مقدار تام هموگلوبین گوسفندان نر در تمام نژادها از گوسفندان ماده بیشتر بوده است. غلظت هموگلوبین A 86/1 + 02/9 گرم در دسی لیتر با درصد 80/14+90/78 غلظت هموگلوبین B07/1+86/1 گرم در دسی لیتر با درصد 09/10+87/15. غلظت هموگلوبین C 06/0+12/0 کرم در دسی لیتر با درصد 49/10+07/1 غلظت هموگلوبین D 00/0+16/3 گرم در دسی لیتر با درصد 01/6+91/26. بدیهی است گوسفندان زل فاقد هموگلوبین B هستند و هموگلوبین D فقط در گوسفندان نژاد سنگسری موجود است.
نتیجه‌گیری : از آنجا که نژاد سنگسری فقط یک نوع هموگلوبین ABCD و نژاد زل فقط یک نوع هموگلوبین AC دارد. بنابراین این دو نژاد از یکدیگر و از دو نژاد مهربان و شال قابل تفکیک نژادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to determaine the haemoglobin phenotypes, in respect to kinds and amount of haemoglobin in the adult Iranian sheep from different breeds.
Design: Descriptive study.
Animals: Two hundered and thirty nine blood samples were obtained from adult Iranian breeds sheep, including Chall breed (64 samples), Sangsary breed (75 samples), Mehraban breed (39 samples) and lei breed (61 samples) from both sexes in two groups from 6-24 mouths.
Procedure: All samples were tested after isolation of red blood cells and washing then numerously. Electrophoresis of the samples were carried, by cellulose acetate method (CAE) pH= 8.6, voltage 400, during 30 minutes and measured by densitometry (LRE medizintechic, Germany) total haemoglobin was measured by cyano methemoglohin metod. Ilcmolysis of all samples were used for electrophoresis and total haemoglobin was measured, as well.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The results of this study show that the phenotype of Hb in Shall breed, Sangesar breed, Mehraban breed and lei breed are ABC, ABCD, ABC and AC, respectively.
Clinical implications: Since in Sangsary breed only one phenotype of Hb (ABCD) and in lei breed only AC phenotype was proved, determination of originality of these breeds from each other and other breeds is Possible by CAE of Haemoglobin. J. Fac. Vet. Med. univ. Tehran. 57,4: /3-/6,2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrophoresis
  • haemoglobin
  • sheep