مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه ضریب رشد آلومتر یک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای، نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره‌ای و فاکتورهای کمی ستون مهره‌ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ.
طرح : مطالعه ستون مهره‌ای به روش آناتومی و مطالعه نخاع شوکی به دو روش میکروسکوپی و ماکروسکوپی.
حیوانات: دوازده قطعه کبوتر بالغ (شش قطعه نر و شش قطعه ماده).
روش : طول کلی و ناحیه‌ای مهره‌ای و نخاع شوکی و نقطه اختتام نخاع شوکی توسط اندازه‌گیری ماکروسکوپی صورت گرفت در حالی که قطر عرضی و عمودی نخاع شوکی و کانال مرکزی و میزان نسبت ماده خاکستری به ماده سفید در بعضی از سگمنتهای نخاع شوکی توسط میکروسکوپ انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری: تست های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، دانکن و تی استیودنت.
نتایج : بلندترین و کوتاهترین نواحی ستون مهره‌ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ به ترتیب نواحی گردنی و خاجی است. نقطه اختتام نخاع شوکی در کبوتر نر ماده 66/66 درصد مواد در ثلث قدامی و 34/33 درصد مواد در ثلث میانی مهره پایگوستایل بوده است.
نتیجه‌گیری : فاکتورهای کمی مورد مطالعه در کبوتر نر و ماده بالغ شبیه به هم بوده و تفاوت در نسبت ماده خاکستری به ماده سفید است که در کبوتر نر مربوط به سگمنت نخاعی میانی ناحیه کمری خاجی و در مورد کبوتر ماده به سگمنت نخاعی اول دمی مربوط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Male and Female
  • pigeon
  • spinal cord
  • Vertebral column