تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه اثر تزریقات داخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیستهای H1 و H2 آن بر درجه حرارت خرگوش.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: سی قطعه خرگوش سفید نیوزیلندی نر با وزن 3- 5/2 کیلو گرم.
روش: قرار دادن کانول از فلز زنگ نزن راهنما به شماره 21 در داخل بطن جانبی مغز، تزریقات داخل بطن مغزی هیستامین ( 25، 50 و 75 میکروگرم ) ، پرومتازین ( 150 میکروگرم )، رانیتیدین ( 150 کیلوگرم ) و سالین نرمال ( کنترل ) به وسیله سرنگ هامیلتون 25 میکرولیتری، اندازه گیری درجه حرارت رکتوم با ترمومتر دیجیتال در دقایق 15، 30، 45، 60، 75 و 90 پس از تزریقات.
تجزیه تحلیل آماری: آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر، آزمون دانکن و آزمون ,, t ،، زوج.
نتایج: تزریق داخل بطن مغزی هیستامین در مقادیر 50 تا 75 میکروگرم به ازای هر حیوان موجب کاهش درجه حرارت رکتوم به ترتیب تا 30 و 60 دقیقه پس از تزریق شدند. پرومتازین به تنهایی در مقدار 150 میکروگرم به ازای هر حیوان اثری بر درجه حرارت بدن نگذاشت، اما رانیتیدین به تنهایی در همان مقدار موجب افزایش درجه حرارت رکتوم تا 30 دقیقه پس از تزریق شد. از طرف دیگر پیش تزریق پرومتازین کاهش درجه حرارت ناشی از تزریق پرومتازین کاهش درجه حرارت ناشی از تزریق هیستامین را مهار نکرد، در حالی که پیش تزریق رانیتیدین از اثر هیپوترمیک هیستامین جلوگیری نمود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان چنین استنباط نمود که فعال شدن سیستم هیستامینرژیک مغز خرگوش یک اثر هیپوترمیک از طریق گیرنده H2 و نه H1 مرکزی آن ایجاد می کند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 3، 12-7 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effects of intracerebroventricular injection of histamine, its H1 and H2 antagonists on body temperature in rabbits.
Design: Experimental study.
Animals: Thirty male New Zealand White rabbits weighing 2.5 - 3 kg.
Procedure: Implantation of a stainless steel guide cannula into the lateral cerebral ventricule , intracerebroventricular injections of histamine (25, 50 and 100 g/rabbit), prometazine (150 g/rabbit), ranitidine (150 g/rabbit) and normal saline (as control) with a 25 p1 Hamilton syringe, measurement of rectal temperature at 15, 30, 45, 60, 75 and 90 minutes past - injection by a digital thermometer. Statistical analysis: Repeated measures one way ANOVA. Duncan’s Measures Relnge test, peireel “t” test.
Results: ICV injection of histamine at dose rates of 50 and 75p g/rabbit decreased the rectal temperature for 30 and 60 minutes post - injection, respectively. Promethazine (150 g/rabbit) had no effect, whereas ranitidine (150 g/ rabbit) increased rectal temperature for 30 minutes post - injection. In addition, pretreatment with promethazine didn’t inhibit the hypothermic effect of histamine but pretreatment with ranitidinc prevented this effect.
Clinical implication: From the results it is concluded that the activation of brain histaminergic system produces a hypothermic effect which is mediated through its central H2 but not H1 receptors in rabbits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body temperature
  • Brain
  • histamine
  • Rabbits