پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T)

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه و تعیین اتیوپاتولوژی و نوع پنومونی.
حیوان: بره 4 ماهه.
روش: میکروب شناسی و آسیب شناسی ( رنگ آمیزی E ? H ).
نتایج: در ظاهر ماکروسکوپی نواحی قدامی شکمی ریه ها مبتلا به برونکوپنومونی لوبار و فیبرینی بود. در بررسی هیستوپاتولوژی آلوئولها و برونشیولها، دچار نکروز انعقادی، نفوذ فیبرین، نوترو فیل و دیگر سلولهای آماسی بودندو آمفیزم آتلکتازی هم مشهود بود. در کشت بافت و آزمایشات بیوشیمیایی باکتری پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ T مشخص گردید.
نتیجه گیری: باکتری پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ T، معمولاً سپتیبمی ایجاد می کند ولی در این مورد باعث ایجاد برونکوپنومونی فیبرینی ( پنومونی پاستورلایی ) شده است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381)، دوره 57، شماره 3، 74-73 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of etiopathogenesis and the type of pneumonia.
Animal: 4— months old lamb.
Procedure: Microbiological and pathological (H & E) study). Results: There was fibrinous and lobar bronchopneumonia in cranioventral region of the lungs. 1-listopathological examination showed coagulation necrosis, fibrin, neutrophils and other inflammatory cells infiltration into the alveoli and bronchiols, accompanied by atelectasis and emphysema. By tissue culture and biochemical tests, Pasteurella hemolytica, biotype T was specified. Conclussion: Pasteurella hemolytica biotype T usually produces septicemia but in this case fibrinous bronchopneumonia (Pneumonic pasteurellosis) was seen. J.fac.vet.med.univ.Tehran.57,3:73-74,2002

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibrinous bronchopneumonia
  • Lamb
  • Pasteurella hemolytica (Biotype T)