بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی حضور بروسلوز ( تب مالت ) در بیماران روانی.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
روش: مطالعه حاضر بر روی 500 نفر از افراد بستری در بیمارستان اعصاب و روان روزبه تهران انجام شد. در این مطالعه، سرمهای افراد فوق الذکر مورد آزمایشهای آگلوتیناسیون، سریع جهت تشخیص حضور آنتی بادیهای ضد بروسلوز قرار گرفت. متعاقباً بر روی موارد مثبت، آزمایشهای آگلوتیناسیون استاندارد
( رایت )، مرکاپتواتانل ( 2- ME )، کومبس و تثبیت عامل مکمل ( CFT ) انجام گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی.
نتایج: حضور آنتی بادیهای ضد آنتی ژنهای بروسلوز، در 4/0 درصد از بیماران تشخیص داده شد یعنی از نظر سرم شناسی 4/0 درصد از آنان مبتلا به بروسلوز هستند. آزمایش دوکاپتواتانل فعال بودن بیماری در یکی از افراد ( 2/0 درصد موارد ) را تایید کرد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و یافته های مربوط به بیماریزایی بروسلوز، درصدی از بیماران مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی کشور، ممکن است مبتلا به بروسلوز باشند و در آنها علایم و نشانه های اختلالات روانی می تواند ناشی از بروسلوز باشد و یا حداقل به وسیله بروسلوز تشدید شده باشد. تشخیص بروسلوز در این نیماران می تواند حایز اهمیت باشد تا در صورت ابتلا به آن، تحت درمان ضد بروسلوز نیز قرار گیرند چرا که غفلت از آن می تواند سد راه درمان موفق این دسته از بیماران روانی گردد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 3، 40-35.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study about occurance of brucellosis in mentally - ill patients.
Design: Observational study.
Procedure: The survey was carried out on 500 persons who were reffered to a mental assylum & were hospitalized for treatament of mental diseases. In this study, their sera were obteined & tested for presence of antibodies reacting with brucella antigens in rapid agglutination test, Wright test, 2 - Mercaptoethanol (2ME) test, Combs test and complement fixtion test (CFT).
Stalistical analysis: Descriptive statistics.
Result: 0.4 °/o of patients were positive via serological tests for diagnosis of brucellosis and active form of disease was confirmed for one patients (0.2°/n of patients)
Conclusion : It is possible that some mentally - ill patients is infected with brucellosis and some neuropsychotic signs of patients is resulted from brucellosis. Therefore, in mentally - ill patients, the attention to diagnosis of brucellosis may be essential to successful treatment of their neureopsychotic disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucellosis
  • Mental patients
  • serology