بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی واکنش التهابی دهانه گردن رحم گاوهای آبستن و غیرآبستن پس از دریافت نمونه یاخته شناسی.
طرح: مطالعه مشاهده ای مقطعی.
حیوانات: 24 راس گاو آبستن 2 تا 4 ماهه و 9 راس گاو غیرآبستن در مرحله لوتئال چرخه فحلی.
روش: نمونه گیری از ترشحات دهانه گردن رحم گاوهای آبستن در 3 گروه 8 راسی به ترتیب در روزهای صفر و 3، صفر و 7 و صفر و 14 انجام شد. از گاوهای غیر آبستنکه در 2 گروه 3 و 6 راسی قرار داشتند در روزهای 8 و 11 و 8 و 15 چرخه فحلی نمونه یاخته شناسی گرفته شد. گسترشهای تهیه شده با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و با بزرگنمایی 100 ? میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. در هر گسترش حداقل 100 سلول در 20 میدان میکروسکوپی مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمونهای تجزیه واریانس ( ANOVA )، دانکن و آزمون ,,t ،، .
نتایج: اختلاف آماری معنی داری در درصد سلولهای پوششی، سلولهای پوششی بزرگ واکوئول دار و نوتروفیلهای ترشحات دهانه گردن رحم گاوهای غیر آبستن در روزهای 8، 11 و 15 چرخه فحلی دیده نشد. همچنین اختلاف آماری معنی داری در درصد سلولهای پوششی و سلولهای پوششی بزرگ واکوئول دار ترشحات دهانه گردن رحم گاوهای آبستن در روزهای صفر، 3، 7 و 14 نمونه گیری دیده نشد. در صد نوتروفیها در روز 3 نمونه گیری ( 36/1 ? 47/2 ) با روزهای 7 و 14 نمونه گیری از نظر آماری اختلاف معنی دار داشت ( 05/0 > P ). در گاوهای آبستن روش نمونه گیری از ترشحات دهانه گردن رحم سبب بروز واکنش التهابی جزیی می شود که تا روز سوم نمونه گیری وجود دارد و در روزهای بعد بر طرف می شود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روش نمونه گیری از ترشحات مخاط دهانه گردن رحم هیچ گونه واکنش التهابی قابل تشخیصی ایجاد نمی کند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381 )، دوره 57، شماره 3، 95-93 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the possible inflammatory reaction of the bovine cervix following cytologic sampling.
Design: Obserational cross-sectional stuoly.
Animals: Twenty four pregnant cows (2—4 month) and 9 non- pregnant cows in the luteal phase. Procedure: Smears were prepared from cervical secretions of pregnant cows at days zero and three (8 cows), zero and seven (8
cows) and zero and fourteen (8 cows). Smears of cervical secretions were prepared from non-pregnant cows at days eight (9 cows),
eleven (3 cows) and fifteen (6 cows) of the oestrus cycle. The smears were stained with Giemsa stain and examined under oil immersion lens. Twenty fields of each smear were examined, then the cells were differentiated and counted. Statistical analysis: Analysis of variance (ANOVA) Student
test. Duncan’s multiple range test. Results: Statistical analysis showed no differences in the precentage ofepithelial cells, large vacuolated epithclial cells and neutrophils in the non-pregnant cows at days 8, II and 15 of the oestrus cycle. In the pregnant COWS there were no significant differences in the percentage of epithelial cells and large vacuolated epithelial cells on days 0,3, 7 and 14 of sampling. It was also revealed that there was a significant difference between the mean percentage of
neutrophils on clay 3(2.47±1.36) and clays 7 and 14. In pregnant cows, occurrence of inflammatory reactions continued until day 3 of sampling and then relieved later. Conclusion: The results of this study showed that the routine procedure used for cervical secretion sampling does not induce any
detectable cellular inflammatoiy reactions. J. Fac. Jt. Med. uviv. Tehran. 57, 3: 93-95, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervical external OS
  • Cytologic sampling
  • Inflammatory reaction
  • Pregnant and non—pregnant cows