اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: گزارش حضور کنه هیالومااژیپتیوم از لاک پشت تستودوگرکا در ایران.
طرح: دو لاک پوشت تستودوگرکا.
روش: تشخیص بالینی و آزمایشگاهی .
نتیجه: در بهار سال 1380، تعداد 6 عدد کنه ( 4 نر و 2 ماده ) از روی دو لاک پشت تستودورگرکا در منطقه کرمان، مشاهده و جدا گردید. پس از بررسی آزمایشگاهی، تمامی این کنه ها، هیالومااژیپتیوم تشخیص داده شدند که در تحت جنس هیالومستا ( Hyalommasta ) قرار می گیرند. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381)، دوره 57، شماره 3، 63-61 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Repert of presence of’ hyalomma aegyptium tick from Testudo graeca turtle in Iran.
Design: Case study.
Animal: Two turtles.
Procedure: Clinical as well as laboratory diagnosis. Results: In the spring 2001, 6 ticks (4 male, 2femalc) were observed and collected in 2 turtle, Testudo graeca in Kerman, province at south pan of Iran. Our obsen ation confirmed that they have been Hyalomma aegyptium. a common turtle parasite that was designated the type of’ subgenus Hyaloinmasta. This is the first report of’ H.aegyptiuin of mentioned Tortoise in Iran.
Concision: It is the first report of the presence of Hyalomma aegyptium tick from Testudo graeca turtles in Iran..!.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyalomina acgyptium
  • Hyalommasta
  • Testudo graeca
  • Tick
  • Tortoise