بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه تغییرات بافت شناسی بوجود آمده در زمان غیر آبستنی در جداره واژن گاومیش.
طرح: مطالعه بافت شناسی جداره واژن با استفاده از روشهای مختلف رنگ آمیزی.
حیوانات: تهیه نمونه بافتی از واژن 59 گاومیش زنده غیر آبستن و آبستن، 7-4 گاومیش در هر یک از ماههای آبستنی و 5 گاومیش غیر آبستن.
روش: نمونه های بافتی پس از تهیه و آماده سازی در آزمایشگاه، به روش هماتوکسیلین- ائوزین، تولوئیدن بلو، پانتین و آهن وایگرت رنگ آمیزی شده و تعداد لایه های سلولی، تغییرات سلولهای مخاطی، پراکندگی فیبروبلاستی و عروقی در زیر مخاط، پراکندگی سلولهای ایمنی و تراکم رشته های الاستیک و کلاژن در بافت همبند مخاط و زیر مخاط و لایه عضلانی مورد مطالعه قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: جهت بررسی اختلاف ما بین داده ها از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و متعاقباً آزمون دانکن استفاده شد.
نتایج: تعداد لایه های سلولی اپی تلیوم مخاط در طول دوران آبستنی تقریباً یکسان بوده و اختلاف معنی داری بین آنها وجود نداشت. از ماه دوم آبستنی سلولهای ترشحی در لابه لای سایر سلولهای مخاطی و بخصوص در لایه سطحی مشاهده شدند که در ماه پنجم آبستنی تعداد آنها به طور معنی دار ( 01/0 > P ) به حداکثر رسیده و از ماه هفتم آبستنی کاهش یافت. سلولهای آبستنی نیز، از ماه چهارم آبستنی در مخاط حضور نسبی دارند که با پیشرفت آبستنی بر تعداد آنها به طور معنی دار ( 01/0 > P ) افزوده شد و در ماههای نهم و دهم بسیار افزایش پیدا کرده و به شکل بالونی مشاهده گردید. پراکندگی پلاسماسل ها نیز در سه ماه اول آبستنی در مخاط و زیر مخاط بیشتر از ماههای دیگر آبستنی بود. بر فعالیت عروقی نیز با پیشرفت آبستنی زیر مخاط کاملاً پر عروق و پر خون مشاهده می گردد. رشته های الاستیک به صورت ظریف در همه لایه های بافتی مشاهده شدند ولی پراکندگی آنها در طبقه عضلانی نسبتاً بیشتر از طبقه مخاط و زیر مخاط بود. رشته های کلاژن نیز بلافاصله در زیر اپی تلیوم نسبتاً کم بوده و ظریف ولی به طرف زیر مخاط بر تراکم و ضخامت آنها افزوده شده و در طبقه عضلانی مشاهده شدند.
نتیجه گیریک نتایج حاصله از مطالعه حاضر بیانگر وجود اختلاف بافت شناسی واژن گاومیش در ماههای مختلف آبستنی است که با بسیاری از نظرات و گزارشات به خصوص در مورد گوسفند توافق و همخوانی دارد ولی با این وجود تهیه گسترشهای واژینال در تشخیص دقیق مراحل مختلف آبستنی در گاومیش مفید نمی باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381)ف دوره 57، شماره 3، 60-55 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare histological changes of the vaginal wall
during non-pregnancy period and different stages of pregnancy in buffaloes.
Design: Observational study.
Animals: Fifty nine specimens from non-pregnant and pregnant buffaloes in different stages of pregnancy. Procedures: After preparation of specimens in the lab anatomy.
They were stained by the method of hematoxilin - cosine and four special methods of Verhoof, Toluidine blue, Pantin and Veigerts
lron.The number of cell layer, type of epithelial cells, vascular
activities, distribution of plasma cells, elastic fibers and collagen in the mucosa and submucosa were studied. Statistical analysis: One way ANOVA, Duncan’s multiple range test.
Results: During different stages of pregnancy no significant
difference in the number of cell layers and cell type of epithelium was observed. From the second month of gestation, the secretory cells were seen between the epithelial cells which increased significantly to maximum number in the fifth month (P cells, were present in the epithelium from the fourth month of gestation and increased with pregnancy progress, which was more
remarkable during months 9 and 10. During the first three months of pregnancy the number of plasma cells in mucosa and submucosa were greater than the other months. Vascular activities increased
with the pregnancy progress and during the last months of gestation, submucosa was more vascular and oedematous. Distribution of the collagen fiber in the deep portion of the mucosa and submucosa was higher than the other regions. Elastic fibers were fairly distributed
in the all layer of the vaginal wall.
Clinical implications: Although there is some differences in the
histological structure of the vaginal wall during pregnancy in buffaldoes, but it can not be used as a method for pregnancy diagnasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffaloes
  • pregnancy
  • Vaginal histology