مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز

نویسندگان

چکیده

هدف: تشخیص بیماری توبرکولوزیس در بز با جداسازی جنس مایکوباکتریوم و تشخیص تفریقی گونه آن.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
حیوانات: یک هزار راس بز، مرز بین دو نیمه قدامی و خلفی گردن در سمت چپ
روش : تراشیدن محل مورد نظر در گردن با ابعاد 20? 4 سانتیمتر، تزریق توبرکولین مرغی و پستانداری در دو نقطه بالایی و پایینی با فاصله 12-10 سانتیمتر، اندازه گیری محل تزریق و مقایسه با پوست سالم در 72 ساعت پس از زمان تزریق، انجام معاینات بالینی و کالبد گشایی در دامهای راکتور مثبت و مشکوک، نمونه برداری از اندام و بافتهای با ضایعات قابل رویت و در صورت عدم وجود ضایعات قابل رویت نمونه برداری از عقده های لنفاوی در دسترس، انجام مطالعات باکتری شناسی، واکنش زنجیر پلیمراز و آسیب شناسی روی نمونه ها.
نتایج: از مجموع یک هزار راس بز 7 راس واکنش مثبت و 4 راس واکنش مشکوک نشان دادند. در کالبد گشایی راکتورهای مثبت و مشکوک 6 راس بدمن ضایعات قابل رویت و 5 راس با ضایعات قابل رویت بودند. در دامهای بدون ضایعات قابل رویت مایکوباکتریوم جدا نشد. اما در 4 راس از دامهای با ضایعات مایکوباکتریوم جدا شد. که آزمایشات تفریقی 3 مورد گونه توبرکولوزیس را نشان دادند. آزمایش واکنش زنجیر پلیمراز ( PCR ) نتایج فوق را تایید کرد. و مطالعات آسیب شناسی نیز ضایعات گرانولومایی تیپیک سلی را نشان دادند.
نتیجه گیری: این مطالعه اولین تحقیق در زمینه مایکوباکتریوم در بز می باشد که در ایران انجام شده است، که نشان می دهد در کشور ایران وقوع سل در بز قابل انتظار است. لذا می توان اظهار کرد: 1- ضرورت انکار ناپذیر مراقبت بیش از پیش بز در ایران با توجه به نقش اپیدمیولوژیک این حیوان در بیماری سل 2- تحت پوشش قرار دادن بز در برنامه کنترل و ریشه کنی سل 3- تحقق دو بند فوق نه تنها کمک شایانی به ریشه کنی سل گاوی میکند بلکه در شناسایی بز مبتلا و نیز تامین سلامت و حفظ بهداشت عمومی بسیار ارزشمند خواهد بود. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 3، 26-21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of tuberculosis disease in goat by isolation of Mycobacterium and differentiation strain.
Designe: observational study.
Animals: Of one thousand goats.
Procedure: Shaving of4x20cm dimensions at the border between midcranial and midcaudal in the left side of neck Injection of the avian and mammalian tuberculine in upper and lower points respectively with interwal of 10-20cm. To me sure thickness of skin before and after the test in 72 hours after injection time. (Comparative intradermal test).
To do clinical and necropsy examination in reactor and suspicious goats. Sampling of organs with visible lesion and available lymphoid glands in non visible lesion. To do Bacteriology, Polymerase Chain Reaction and Pathological tests on samples.
Results: In all goats which were studied. 7 goats responded positive and 4 suspicious. In necropsy findings. 6 goats were non visible lesion and 5 with visible lesion. Mycobacterium was not isolated in NVL but among 5 goats with VL, mycobacterium bovis and M. tuberculosis strains respectively in 3 goats and 1 goat were isolated and differentiated. PCR test confirmed those results. Pathological consideration showed typical lesion granulomatosis.
Clinical implications: This study is the first research about mycobacterium in goat in Iran. It shows that the presence of tuberculosis in goat is expected in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat
  • mycobacterium
  • sheep