بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه تجربی دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در جلوگیری از ضایعات ایجاد شده به وسیله آسپرین بر روی مخاط معده سگ.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: هجده قلاده سگ نزاد مخلوط.
روش: هجده قلاده سگ به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم و تحت درمانهایی به شرح زیر قرار گرفتند: گروه1) آسپرین با دوز 25mg/kg هر 12 ساعت. گروه2) آسپرین با همان دوز و 150 میلی گرم رانیتیدین هر 12 ساعت. گروه 3) آسپرین با همان دوز و 100 میلی گرم سوکرالفات هر 12 ساعت. گروه 4) هیچ دارویی دریافت نمی داشتند. همگی سگها در انتهای هر هفته درمان مورد گاستروسکوپی قرار می گرفتند و ضایعات مشاهده شده درجه بندی می شد. بعد از هشت هفته حیوانات بادوز بالای داروی بیهوشی معدوم و ضایعات معده و دئودنوم به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورو بررسی قرار گرفت.
تجزیه تحلیل آماری: جهت مقایسه آماری نتایج به دست آمده از گاستروسکوپی در بین سه گروه از تستهای ( Kruskal wallis ) و ( Mann withney ) و جهت مقایسه نتایج به دست آمده در هفته های مختلف هر گروه از تست Sign استفاده شد.
نتایج: جراحات مشاهده شده در گروه دوم در هفته های اول و سوم نسبت به گروه اول و در هفته اول نسبت به گروه سوم به صورت معنی داری خفیف تر بود. در گروه چهارم نیز تا پایان هفته ششم ضایعه ای ایجاد نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های اندوسکوپی و نتایج آماری موجود در این مطالعه می توان اظهار نظر کرد که رانیتیدین قادر است به صورت معنی داری ضایعات معنی ناشی از استفاده کوتاه مدت از آسپرین را تخفیف دهد ولی سوکرالفات نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت قادر به کاهش معنی دار ضایعات معدی ناشی از آسپرین نیست. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381 )، دوره 57، شماره 3، 47-41 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison of the protective effects of ranitidine with sucralfate against aspirin induced gastric mucosal lesions in dog.
Design: Experimental study Animals: eighteen healthy mongrel dogs.
Procedure: Eighteen dogs were divided into four groups:
group l)aspirin 25 mg/kg every 12 hours. Group 2)aspirin with the above dose and ranitidine 150 mg/dog every 12 hours. Group3) aspirin with the above dose and sucralfate 1000 mg/dog every 1 2 hours. Group 4) no medication. Weekly endoscopic examination
was performed on all of the dogs and observed gastric lesions were
graded. At the end of 8th week, the animals were both sacrifificed and their stomachs and duodenums were evaluated macroscopically and microscopically.
Stalistial analysis: Kruskall wallis, manrwithney and sign tests.
Results: Group 2 had lesser mean gastric lesion scores compared
with group I in the first and third weeks. Group 2 had milder lesions with group 3 meaningfully only in the first week of study.
Conclusion: Ranitidine is effective as a protective measure against gastric lesions induced by short term use of aspirin . But sucral fate is not effective neither in short term, nor in long term following
use of aspirin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Gastric lesions
  • Ranitidine
  • Sucralfate