مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد

نویسندگان

چکیده

هدف: این مطالعه جهت ارایه مدل پیشگوی رشد استافیلوکوکوس آرئوس متاثر از عوامل انتخابی رشد ( حرارت نگهداری، pH و میزان اینوکولوم ) در دو نوع سوپ تجارتی ( سوپ جو و سوپ قاچ ) طراحی شده است.
طرح: آنالیز چند فاکتوری.
روش: در طی یک مطالعه تلقیحی چند فاکتوری، اثرات مقادیر مختلف pH ( 5، 5/4، 4 )، میزان تلقیح اولیه باکتری ( 102 و 104 در میلی لیتر سوپ )، درجه حرارت نگه داری ( 5، 15، 25، 35 و 45 درجه سانتیگراد ) و نیز نوع سوپ تجارتی ( سوپ قارچ و سوپ جو ) بر روی زمان دو برابر شدن باکتری استافیلوکوکوس آرئوس مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین میزان رشد باکتری ( زمان دو برابر شدن ) از طریق کشت نمونه های سوپ تلقیح شده در شرایط مختلف و شمارش باکتری در محیط برد پارکر Baird parker صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس جهت ارزیابی اثرات مستقل و تداخلی، pH، حرارت نگهداری، میزان تلقیح باکتری و نوع سوپ و مدل رگرسیون چند فاکتوری نیز جهت تهیه مدل پیشگوی رشد در شرایط آزمایش شده مورد استفاده قرار گرفت.قدرت پیشگویی مدل با محاسبه R2 ( ضریب تعیین ) مشخص گردید.
نتایج: مدت زمان دو برابر شدن باکتری به طور معنی داری تحت تاثیر نوع سوپ، حرارت و نیز اثرات تداخلی این دو قرار گرفت ( 05/0 ? P ) ولی میزان تلقیح اولیه باکتری در این مطالعه تاثیر معنی داری در میزان رشد باکتری نداشت ( 182/0 = P ) با استفاده از معادله رگرسیون و ترانسفورماسیونهای مناسب، ارتباط زمان دو برابر شدن باکتری ( g ) به عنوان متغیر وابسته به مقادیر مختلف عوامل مورد نظر رشد و نیز اثرات تداخلی آنها به عنوان متغیرهای مستقل به صورت مدل پیشگو تهیه گردید.
نتیجه گیری: با استفاده از مدل تهیه شده در این مطالعه زمان دو برابر شدن استافیلوکوکوس آرئوس در محدوده دامنه مقادیر متغیرهای به کار گرفته شده با قدرت پیشگویی بسیار خوب قابل محاسبه و پیشگویی می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381)، دوره 57، شماره 3، 72-65 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To Produce a predictive model of S. aureus growth
the effects of selected growth factors (storoge temperature, pH and inoculum levels) in 2 kinds of commercial soup (barley and mushroom) have been evaluated Design Multiple factorial design Procedure: The effects of pH (4, 4.5 and 5), inoculum levels (10
and l0 / ml of soup), storage temperature (5. 15, 25, 35 and 45C) and type of soup (barley and mushroom) on the generation time (g) and growth rate (k) of S. aureus on commercial Iranian soups were evaluated in a factorial design study
Statistical analysis: To evaluate the main and inter active effects
of pH, storage temperature, inoculum levels and type of soup.
analysis of variance was used. Multiple regression model was derived relating generation time to the effects of growth factors
used in this study.
Results: The generation time (g) of the organism was affected significantly by the type of soup and storage temprature and their interactive effects (P<0.053), but not by the inoculurn level of the organism (P=0. 1 82). Predictive model was produced with R2 value equal to 090.
Conclusion: From the model produced in this study the predictive
values of generation time of S. aureus can be calculated from any combination of the growth factors used within the limits of this
study (R2=o.9o)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation time
  • growth rate
  • Mathematical Modeling
  • S. aureus
  • Soup