ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی

نویسندگان

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف دستیاذبی به پادتن نشاندار با FITC جهت ردیابی پادگنهای پستی ویروسی و مقایسه با پادتن های استاندارد موجود، در زمستان 1378 شروع و در پاییز 1380 به پایان رسید.
طرح: تجربه میدانی.
روش: پس از ایمن سازی 10 سر خرگوش با سویه NADL ویروس BVD پادتنهای حاصله پس از عیار سنجی و خالص سازی، با FITC کنژوگه شده و در ستون حاوی سفادکس G25 پالیش و دیالیز گردید. عیار پادتن کنژوگه به عنوان عیار مطلوب به دست آمد.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مک نمار، مربع کای.
نتایج: از تعداد 210 نمونه کشت سلولی تعداد 140 لوله با ویروس BVD آلوده گردید و 70 لوله به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج حاصله از به کارگیری آنتی سرم کنژوگه تهیه شده در طرح مقایسه آن روس آنتی سرم استاندارد بیوایکس روی این نمونه ها حاکی از همخوانی 100 در صد موارد مورد آزمایش بود. در آزمایش روی 81 نمونه از گاوها و گوسفندان مشکوک به بیماری با هر دو آنتی سرم، تنها در یک مورد علی رغم مثبت بودن نتیجه با FA بیوایکس والیزا، پاسخ منفی با آنتی سرم تهیه FA شده در طرح مشاهده شد.
نتیجه گیری: مقایسه آماری این دو روش حکایت از همخوانی 6/99 درصد نتایج حاصل از این دو آزمون در تشخیص پادگنهای پستی ویروسی دارد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 3، 33-27.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was carried out in order to produce FITC conjugated antibody against pest virus antigens to detect pest viral infection. This study was begum on Jan. 2000 and it was ended on Oct. 2001.
Design: Field experiment.
Procedure: At first 10 rabbits were immunized with NADL strain of BVDV. The immunoglubulins were conjugated with FITC and were passed on sephadex G25. To obtain a desirable titer of conjugated sera different dilution of antibody in presence of positive and negative samples a were used.
Statistical analysis: Mcnemar and Chi square tests.
Results: As a result, a titer of 1/20 of conjugate turned out to be desirable At the last term of study from 210 selected cell culture tube, 140 of them were infected with BVD virus and 70 were kept as control. The results of FA microscopy were indicated a coordination of about %l00 between standard (Biox) and our conjugated sera. On 81 fields infected samples examined by 2 antis era, only one sample was negative by our prepared conjugate, although this sample was positive by standard conjugate. Conclusion: Statistical analysis indicated a correlation of %99.6 between two conjugates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunofluorescent
  • Persistent infection
  • Pest virus