تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاو در مرحل مختلف آبستنی و چرخه فحلی.
طرح: نمونه برداری از جداره واژن گاو از طریق بیوپسی در دام زنده و یا پس از کشتار.
حیوانات: تعداد 58 نمونه بافتی از جداره فوقانی واژن دامهای زنده و یا کشتار شده.
روش: در مطالعه حاضر با برداشت نمونه از طریق کشتارگاه ارومیه و یا با استفاده از بیوپسی از دام زنده از مراحل مختلف آبستنی و مرحله استروس و دی استروس، بعد از آماده سازی و تهیه مقاطع بافتی، به روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شده، تغییرات بافتی در زیر میکروسکوپ بررسی شدند.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از تست دانکن به منظور پی بردن به اختلاف بین تعداد لایه های سلولی و ضخامت مخاط واژن.
نتایج: نتایج نشان می دهد که در مرحله استروس، مخاط دارای یک لایه سلولی استوانه ای ترشحی در سطح، و 3-1 لایه از سلولهای چند وجهی در زیر آن در بهضی جاها می باشد. فعالیت عروقی و فیبروبلاستی زیاد ولی تعداد پلاسماسل ها در مخاط و زیز مخاط کمتر مشاهده می شوند. در مرحله دی استروس مخاط دارای 8-4 لایه از سلولهای اپی تلیان با فعالیت عروقی و فیبروبلاستی کم تا متوسط و تعداد پلاسماسل ها متوسط تا زیاد می باشد. نمونه های اخذ شده از دامهای آبستن نیز نشان می دهند که ضخامت مخاط از ماه اول تاهشتم تفاوت چندانی نداشته ولی در ماه نهم افزایش یافته و با سایر ماهها اختلاف معنی داری دارد (01/0 > P ) .
از نظر تعداد لایه های سلولی نیز بین ماههای اول تا پنجم و ششم تا نهم تفاوت معنی داری مشاهده می شود ( 01/0 > P ). همچنین از ماه اول تا هفتم آبستنی مخاط حاوی سلولهای کم حجم با هسته پیکنوتیک و فعالیت عروقی و فیبروبلاستی کم و تعداد پلاسماسل ها زیاد در مخاط و زیر مخاط بوده در صورتی که در ماه هشتم و بخصوص ماه نهم آبستنی سلولها حجیم با هسته های ایوکروماتیک می باشند و فعالیت عروقی و فیبروبلاستی زیاد ولی در تعداد پلاسماسل ها کاهش چشمگیری مشاهده میگردد.
نتیجه گیری: بارزترین تفاوت بافت شناسی در مخاط واژن، مابین ماه های هشتم و نهم آبستنی از نظر ضخامت و تعداد لایه های سلولی است. همچنین وجود سلولهای فعال ترشحی از ماه هفتم در لایه سطحی مخاط کاملاً مشهود و قابل توجه است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره57، شماره 3، 19-15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the histological changes of the vaginal wall during different stages of pregnancy and estrus cycle. Design: Sample collection from vaginal wall through biopsy or after slaughter.
Animals: 58 samples from dorsal part of the vaginal wall of the ewes. were collected randommly for further histological atudy.
Procedure: In this study, samples were collected either from slaughter house or through biopsy from live animals. After preparation and staining by the method of haematoxylin- eosine , histological and histmorphometrical studies were carried out .
Statistical analysis: Using Dancan’s multiple range test to find the statistical difference in the number of cell layers and epithelial thickness.
Results: During oestrus the epithelium consisted of a single layer of columnar mucus secreting cells which somewhere it followed by 1-3 layers of polyhedral cells with a large activites of vascular and fibroblastes and small number of plasma cells in mucosa and sub mucosa. During di-oestrus 4-8 layers of epithelial cells were present. Vascular and fibroblastic activities were lower than during ocstrus and large number of plasma cells were present in sub mucosa and lamina propria. The results from pregnant cows showed that, there is not a significant difference in thickness between different months of gestation whereas there was a remarkable difference between month 9 and other months. In the number of epithelial cell layers, a significant difference has been seen between months 1 , 2, 3, 4 with 5 , 6,7,8 specially between months 8 and 9. The most important finding in morphometric study was the remarkable difference of months 8 with 9 in thickness and epithelial cell layers. There was not a difference in cell type of epithelium until 7 months of pregnancy. There were small cells with a pyknotic arid dark nuclis. Surface layers of cells were squamous and/or cuboidal types. From month 8, secretory columnar cells have been seen in epithelium and increased in month 9. In conclusion until 7 month of gestation, a large number of plasma cells were present in sub mucosa and epithelium but there was a relative decrease in month 8 and a significant decrease in month 9. Vascular and fibroblastic activitis was less until month 7, but in months 8 and 9, there was a significant increase in vascular and fibroblastic activities and sub mucosa was oedematous. All the changes were seen in different stages of pregnancy and oestrus cycle, can be described by hormonal changes.
Clinical implications: The most important finding was the remarkable difference between months 8 & 9 in thickness and epithelial cell layers. Also active secretory cells remarkably appeared in surface from layer seventh month of gestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • Histology
  • Vagina