بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثر افزودن بتائین به جیره غذایی جوجه های گوشتی به منظور کاهش میزان متیونین مورد نیاز.
طرح: طرح کاملاً تصادفی.
حیوانات: تعداد700 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه تجاری راس 208.
روش: جوجه های مورد آزمایش به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند به طوری که هر گروه مشتمل بر چهار زیر گروه 35 قطعه ای بود. جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد با جیره غذایی واجد متیونین، بر اساس مقادیر پیشنهاد شده از سوی NRC ( 1994) تغذیه گردیدند. در جیره های غذایی چهار گروه دیگر، مقدار متیونین به میزان 10 درصد نسبت به گروه شاهد کاهش داده شد ( جیره های کم متیونین ) و به ترتیب مقادیر ، 2 درصد، 4 درصد، و 8 درصد بتائین به آنها اضافه گردید. در پایان سنین 21، 42 و 49 روزگی، شاخصهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تجزی و تحلیل آماری: نتایج به دست آمده بر اساس آزمونهای تجزیه واریانس و توکی مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتایج: در پایان سن 20 روزگی، افزودن 04/0 درصد بتائین به جیره غذایی کم متیونین سبب افزایش معنی دار وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد و سایر گروه های تغذیه شده با جیره های واجد بتائین گردید ( 002/0 = P )، در حالی که اضافه نمودن 02/0 درصد و 08/0 درصد بتائین، تاثیر معنی داری بر وزن بدن جوجه ها در مقایسه با گروه شاهد نداشتند ( 05/0 < P ). از نظر ضریب تبدیل غذایی، هیچ گونه تفاوت معنی داری بین گروه شاهد با گروه های دریافت کننده جیره های واجد بتائین مشاهده نگردید ( 05/0 < P ). تغذیه جوجه ها با جیره کم متیونین بدون افزودن بتائین یا همراه با اضافه کردن 02/0 درصد بتائین سبب افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی گردید ( 02/0 = P ). ولی تاثیر معنی داری بر وزن بدن و میزان مصرف غذا نداشت ( 05/0 < P ). در خاتمه آزمایش، اختلاف بین میانگین وزن بدن جوجه ها و بازده غذایی در گروه شاهد با گروه های تغذیه شده به وسیله جیره های کم متوئین ( بایا بدون افزودن بتائین ) معنی دار نبود(05/0 نتیجه گیری: از مجموع نتایج حاصل از این بررسی می توان چنین استنباط نمود علی رغم آن که افزودن سطوح مختلف بتائین به جیره های کم متیونین، در مقایسه با جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره کم متیونین فاقد بتائین، تاثیر معنی داری بر بازدهی تولید نداشته است، ولی از آنجایی که اضافه کردن 04/0 درصد بتائین به جیره کم متیونین سبب افزایش نسبی وزن بدن و بازده غذایی در جوجه های تغذیه شده با این جیره در مقایسه با گروه شاهد و همچنین سایر گروه های دریافت کننده جیره های کم متیونین گردید، به نظر می رسد افزودن 04/0 درصد بتائین به جیره هایی که میزان متیونین آنها کمی پایینتر از سطح مورد نیاز می باشد، می تواند این کمبود را تا حدودی جبران نماید. مجله دانشکده دامپزشکی دانگاه تهران،( 1381 )، دوره 57، شماره 3، 92-87 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study the effects of adding betaine into broiler chick rations in order to reducing methionine requirement. Design: Randomized completely design.
Animals: Seven hundred day- old male Ross 208 broiler chicks.
Procedure: The chicks were randomly divided into five dietary treatments. Each treatment was contained four replicate floor pens of 35. One treatment (as control) fed diet included methionine
content according to NRC (1994) recommendation. In other dietary treatments, the level of methionine lowered by 10% (as low- methionine diets) and 0, .02, .04, and .08% of betaine were added into diets respectively. Body weight, feed consumption feed conversion ratio and mortality were evaluated at 21, 42, and 49
days of age. Statistical analysis: Data for all response variables were subjected to ANOVA. Variable means for treatments showing significant differences in the ANOVA were compared using Tukey’s test.
Results: At the age of 21 days, adding .04% betainc (not .02 or
.08%) into low-methionine diet caused significant increase in body weight, in comparison with control and other treatments (P = .002). There were no significant differences among feed conversion ratio •
in dietary treatments. Feeding diets containing low level of
methionine without betaine or supplemented with .02% betaine increased feed conversion ratio significantly (P .02), at 42 days of age. At the end of experimental period (49 days of age), no
significant differences observed among body weights and feed
conversion ratios in dietary treatments, however adding .04% betaine into low-methionine diet improved body weight and feed
efficiency slightly compared with control and other treatments. Conclusion: According to obtained results in this feeding trial it could be concluded that although adding different levels of betaine
(.02, .04, and .08%) into low-methionine diets did not affect body weight and feed conversion ratio, but it seems supplementation low-methionine diet with .04% betaine could compensate marginally
deficiency of methionine in broiler chick rations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • betaine
  • Body weight
  • Broilers
  • feed efficiency
  • methionine