عضو ومرونازال در گوسفندان لری

نویسندگان

چکیده

دکتر محسن عباسی-مهندس حشمت ا... خسروی نیا
هدف : مطالعه ساختمان آناتومی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گوسفندان لری.
نمونه‌ها : بیست و یک عدد سر گوسفند لری مورد استفاده قرار گرفت.
روش : عضو و مرونازال گوسفندان تهیه گردید و پس از تثبیت و تهیه مقاطع بافتی با استفاده از روش رنگ ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین بررسیهای بافلتی صورت گرفت. ارزیابیهای بیومتری عضو نیز انجام شد.
نتایج : میانگین طور عضو ومرونازال 96/5+64/90 میلیمتر اندازه‌گیری گردید. این عضو توسط کپسول غضروفی احاطه شده که در اکثر طول عضو ناقص و در بخشی کامل است. در بررسی بافت شناسی عضو و مرونازال مشاهده شد که اپی تلیوم مخاطی لومن عضو، از دو نوع شامل اپی تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژه‌دار (تنفسی) و استوانه‌ای مطبق کاذب بدون مژه (رسپتوری) به ترتیب در دیواره جانبی و داخلی لومن تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Anatomical and histological studies of VNO in Lori sheep.
Samples: Twenty-one of Lori sheep heads were used. Procedure: VNO of Lori sheep prepared and fixed in fixative solution, then processed for tissue sectionning.
For histological observation using H&E technique. Biometrical parameters of VNO were evaluated.
Results: The mean length of VNO was 90.645.96mm.This organ is encapsulated in cartilagenous capsule that in most portion incompleted but in small portion completed. In histological study of VNO showed that the epithelium linning the lumen of VNO were of two different kinds i.e: pseudostratified ciliated columnar epithelium (Respiratory) in lateral wall and pseudostratified nonciliated columnar (Receptory) in medial wall oflumen. J. Fac.Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 279-282, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Histology
  • sheep
  • Vomeronasal Organ