بررسی سرولوژیکی لپتوسپروز در گاوهای اهواز

نویسندگان

چکیده

هدف: جستجوی آنتی بادی ضد لپتوسپیرا در سرم گاوهای اهواز.
طرح : مطالعه میدانی و سرولوژیکی.
حیوانات: 645 راس گاو
روش: نمونه خون از ورید وداج 645 رأس گاو (588رأس ماده، 57 رأس نر) اخذ گردید. سرمها تا زمان آزمایش دردمای Cْ20- سانتیگراد نگهداری شدند. نمونه های سرم با استفاده از 6 نوع آنتی ژن زنده و با روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) مورد آزمایش قرار گرفتند. آنتی ژن های زنده مورد استفاده در این مطالعه شش سروتیپ لپتوسپیرا اینتروگانس شامل سروتیپهای گریپوتیفوزا ، هارجو‘ ایکتروهموراژیه‘ پومانا‘ بالوم وکانیکولا بودند. نمونه هایی که در آنها بیش از 50 درصد لپتوسپیراها در رقت 1:100 یا بیشتر آگلوتینه می شدند مثبت در نظر گرفته می شدند.
محاسبات آماری : آزمون مربع کای.
نتایج : از مجموع 645 رأس گاو تحت مطالعه 347 رأس (79/53) حداقل به یک سروتیپ واکنش مثبت نشان دادند. از نظر فراوانی سروتیپ ها‘ گریپوتیفوزا با 07/30 درصد دارای بیشترین فراوانی و بعد از آن به ترتیب پومونا (33/18درصد)‘ کانیکولا (53/15درصد)‘ هارجو (35/14درصد)‘ ایکتروهموراژیه (55/11درصد) و بالوم (16/10درصد) قرار داشتند. در 16/35 درصد نمونه ها عیار سرمی مثبت بر ضد بیش از یک سروتیپ مشاهده شد. نمونه های مثبت عیارهای 1:100 به میزان 42/44 درصد‘ 1:200 به میزان 44/38 درصد‘ 1:400 به میزان 54/14 درصد و 1:800 به میزان 20/1 درصد داشتند. بررسیهای آماری نشان داد که از نظر درصد آلودگی سرمی بین دو جنس نر و ماده اختلافی وجود ندارد اما بین گاوداریهای صنعتی و سنتی اختلاف معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: در مقایسه با سایر مطالعات مشابه که در ایران صورت گرفته است آلودگی به لپتوسپیرا در اهواز بیشتر بوده‘ که این احتمالاً متأثر از وضعیت آب و هوایی اهواز است که معمولاً گرمتر از سایر شهرهایی است که قبلاً مطالعات مشابهی در آنها انجام شده است. فراوانی بالای آلودگی و بالا بودن عیارسرمی 1:100 مبین حضور اندمیک عفونت لیپتوسپیرائی در اهواز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Detection of anti-Leptospira antibody in serum
of cattle in Ahwaz. Design: Field and serological study.
Animals: 645 cattle.
Procedure: Blood samples were taken from jugular vein
of 645 cattle (588 male, 57 female). Sera were stored at -
20°C until ready for use. They were tested, using the microscopic agglutination test (MAT) against 6 live
antigens of leptospiral interogans serotypes. Antigens used
were L.I. gripotyphosa, L.I. hardjo, L.I.
icterohemorrhagica, L.I. pomona, L.I. ballum and L.I.
canicola. Cultures were considered positive if 50ko¾1 or
more of agglutination of leptospires in a dilution of test
serum of 1:100 or greater were found. Statistical analysis: Chi- square test.
Results: Out of the sera samples, 347 (53.79 ko¾1) were
positive for at least one leptospire with percentage distribution among the highest number of reactors 30.07 ko¾1 was due to L.I. gripotyphosa followed by in
descending L.I. Pomona (18.33ko¾1), L.I. canicola
(15.53 ko¾1), L.I. hardjo (14.35 ko¾1), L.I. icterohemorrhagica (11 .55ko ko¾1) and L.I. ballum
(10.l6ko¾l). Totally 35.16ko¾1 of srea showed evidence
of mixed infection. In positive sera the antibody titers of
1:100 (44.42ko¾l), 1:200 (38.44ko¾l), 1:400 (14.54ko¾1) and 1: 800 (1.20ko¾1) were detected. The prevalence of
reactors to leptospiral antigen did not differ with the sex of
animal but had significant difference between industrial and non- industrial farms. Conclusion: In contrast to other studies in Iran, the
Percentage of prevalence of leptospiral infection in Ahwaz
was higher. It may probably due to climatic condition because the weather in Ahwaz is commonly warmer than
other cities of Iran that studied previously. The high
prevalence of infection and dominant titer of 1:100 reveal that leptospiral infection in Ahwaz is
endemicj.Fac. Vet.Med. Univ.Tehran. 60,1:7-14,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Cattle
  • Laptospirosis