جداسازی و شناسایی قارچهای بیماریزا و ساپروفیت از ضایعات آبشش کپور ماهیان پرورشی (کپور معمولی؛ کپور نقره ای؛ کپور علفخوار)

نویسندگان

چکیده

هدف: جداسازی قارچها از ضایعات آبشش کپورماهیان پرورشی استان مازندران
نمونه ها: نمونه های آبشش از کپور معمولی (Cyprinus carpio)‘ کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپور علفخوار (Ctenopharingodon idella).
روش: ابتدا سطح آبشش توسط آب مقطر استریل شستشو داده شد. سپس قطعاتی از آبشش به روش استریل جدا و پس از نگهداری در لوله های استریل‘ به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن در محیطهای سابوروگلوکزآگار و کورن میل آگار کشت داده شدند.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای و آزمون تی.
نتایج در مجموع 39 گونه قارچ از ضایعات آبشش ماهیان جدا و شناسایی گردید. مهمترین قارچهای بیماریزای جدا شده شامل برانکیومایسس‘ ساپرولگنیاها‘ گونه های فوزاریوم‘ فوما و اگزوفیالا بودند. گونه های فوزاریوم (40/64درصد) و ساپرلگنیا (25 درصد) بیشترین فراوانی را داشتند در حالی که اگزوفیالا (6/3 درصد) کمترین فراوانی را در بین قارچهای بیماریزای جدا شده نشان دادند.
نتیجه گیری: در این مطالعه قارچهای برانکیومایسس‘ فوما و اگزوفیالا برای اولین بار در ایران مطالعه نقش مهمی را در بیماریزایی ماهی داشته باشند. بنابراین برای بررسی این موضوع به مطالعات بیشتری در آینده نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation and identification of fungi from gill
lesions.
Samples: Gill speciemens from the common carp
(Cyprinus carpio), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), grass carp (Ctenopharingodon idella). Procedure: The samples were obtained from the five fish farms in Mazandaran province and transferred to
mycology laboratory with ice condition. The samples were inoculated in culture media (Sabouroed glucose agar, glucose pepton agar and corm meal agar+ choloramphenicol).
Statistical analysis: Chi-square and t-test.
Results: Thirty-nine species of fungi were isolated from
the gill lesions. The most important pathogenic fungi were Branchiomyces, Saprolegnia, Fusarium, Phoma and
Exophiala. The most frequency isolated fungi were
Fusarium (46.4ko¾1) and saprolegnia (25ko¾1), whereas Exophiala (3.6ko¾1) was showen the lowest frequency. Conclusion: This is the first report of isolation of
Branchiomyces, Phoma and Exophila from fish in Iran. It
is concluded that the above-mentioned isolated pathogenic fungi may play an important rule in fish diseases. Thus,
this study should be continued into the future.
J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran. 60,1:15-19,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branchiomyces
  • Cyprinids
  • fungi
  • Gill