بررسی شیوع بافتهای غیرمجاز در کالباس خشک ممتاز براساس تعیین شاخص های شیمیایی هیدروکسی پرولین و کلاژن مربوط به کارخانه های تولید کننده این فرآوردهها در تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین میزان هیدروکسی پرولین و بافتهای پیوندی کالباس خشک ممتاز عرضه شده در شهر تهران به منظور ارزشیابی کیفیت پروتئینی آن.
طرح: مطالعه توصیفی به روش نمونه گیری اتفاقی.
تعداد نمونه: 60 نمونه از محصول کالباس خشک ممتاز.
روش: در این مطالعه تعداد 60 نمونه از کالباس خشک ممتاز با مقدار گوشت بیش از 70 درصد‘ از 12 کارخانه مختلف تولید کننده این محصول به طور اتفاقی انتخاب گردید و نمونه های مذکور از نظر شاخصهایی نظیر مقدار هیدروکسی پرولین‘ کلاژن و نسبت کلاژن به پروتئین خام با روش اسپکتروفتومتریک مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری:در مورد هر شاخص‘ ابتدا میانگین حسابی وخطای معیار داده های به دست آمده از هر کارخانه محاسبه شده و با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه بمنظور یافتن اختلاف احتمالی بین کارخانه های مختلف داده های مورد نظر تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: نتایج حاصله نشان داد که میانگین مقدار هیدروکسی پرولین‘ کلاژن ونسبت کلاژن به پروتئین خام در 100 گرم محصول کالباس های خشک ممتاز 12 کارخانه مورد مطالعه به ترتیب 01/0±18/0‘ 04/0±42/1‘ 30/0±74/9 گرم بوده و براساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در مقایسه هر شاخص در بین کارخانه های مختلف‘ اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده استفاده از روش شیمیایی به همراه روشهای دیگر نظیر مطالعات هیستولوژیکی در ارزیابی میزان بافت پیوندی و کشف تقلبات احتمالی می تواند از دقت عمل بالایی برخوردار بوده و شایسته است که از این روشها نیز همچون روشهای ارزشیابی بهداشتی محصولات گوشتی (روشهای مربوط به میکروبیولوژی مواد غذایی) در استاندارد نمودن فرآورده های گوشتی تولید شده‘ استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To determine hydroxyproline and connective
tissue in heated meat products (dry sausage momtaze)
marketed in Tehran in order to determination of protein quality in this Product.
Design: Cross- Sectional.
Number samples: 60 samples from dry sausage
(Momtaze). Procedure: In this survey 60 samples of dry sausage (Momtaze) contain meat more than 70ko¾1 produced by
12 factories, selected Via haphazardly sampling and the
hydroxyproline, collagen and collagen! crude protein contents were analyzed in all samples by spectrophotometric method.
Statistical analysis: Means and standard errors of
hydroxyproline, collagen and collagen! crude protein were determined and then analyzed by one-way analysis of variance method.
Results: This survey showed that means of
hydroxyproline, collagen and collagen/crud protein in
l00gr dry sausage (Momtaze) produced by 12 factories,
were in order: 0.18 0.01, 1.42±0.04 and 9.74±0.3 respectively. There were not significant differences between them.
Conclusion: Chemical procedures such as histological procedures have high accuracy and suggested that it should be used for control quality in practice to determine connective tissue content and to detect adulteration such as
un permitted tissues in heated meat products in order to
standardize heated meat products. J.Fac.Vet.Med.Univ. Tehran.60,1:25-30,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collagen
  • Connective tissue
  • Dry sausage
  • Hydroxyproline