شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

نویسنده

چکیده

هدف: شناسایی حلزونهای خاکزی به عنوان میزبانان واسط احتمالی بیماریهای انگلی منتقله به وسیله حلزون می باشد.
طرح: توصیفی – مقطعی است.
حیوانات: نرم تنان خاکزی است.
روش کار: از کلیه مناطق استانهای گلستان و مازندران با وسائل مختلف (دست و چشم و غیر مسلح بیلچه باغبانی برداشت قسمتی از خاکروبه و الک آن) حلزون یابی به عمل آمد. صدفها را به داخل ظروف مناسب ریخته حلزونها و لیسک کشته شده را به داخل ظروف حاوی اتانول 70 درصد منتقل می شدند. کلیه ظروف صدف و نرم تن را با بریده ای از کاغذ کالک که دارای مشخصات محل جمع آوری‘ تاریخ جمع آوری و جمع آور کننده بود با مداد نشانه گذاری و سپس اقدام به تشخیص می شدند.
نتایج: طی چند بار بازدید از 2 استان 32 گونه حلزون و 2 نوع لیسک شناسائی شدند. حلزون کوکلی سلا اکوتا به عنوان گونه جدید برای استان گلستان و ایران معرفی می شود.
بسیاری از بی مهرگان نرم تن از جمل لیسک ها و حلزونهای خاکزی بر غم حضور آنها در گیاه پزشکی به عنوان آفت میوه و سبزیجات‘ ناقل بعضی از انگلهای مشترک بین انسان و دام می باشند. به عنوان مثال کرم انگلی انسان و دام به Dicrocoelium denderiticum دارای دو میزبان واسط است که میزبانان واسط اول آن‘ تعداد قابل ملاحظه ای از حلزون های خاکزی است که بر سفره خاک ایران حضور دارند. همچنین نماتود انگلی Angiostrongylus cantonensis نیز توسط تعدادی حلزون (وآبزی) و لیسک به انسان و حیوان انتقال می یابد. بدین لحاظ از استانهای گلستان و مازندران حلزون یابی به عمل آمد و 32 گونه حلزون و 2 مورد لیسک جمع آوری و شناسائی شدند. حلزون Cochlicella acuta به عنوان گونه جدید برای استان گلستان و ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of Land molluscs as possible vectors of snail-transmitted parasitic diseases.
Proposal: Cross-sectional study.
Animals: Snails and slugs.
Procedure: Searching molluscs by hands and naked eyes; garden spade; and sieving litters and sands during july 1999-March 2001. Shells and spirited molluscs were transferred into the jars enclosing a stripe of tracing paper lablled with locality, data of collection and name of collector by a pencil. Shells and spirited animals examined under dissecting microscope.
Results: Thity-two snails and 2 slugs were collected during mollusc survey. Cochlicella acuta was found to be new species for Golestan province; and Iran.
J.Fac. Vet.Med.Univ.Tehran. 60,1:31-36,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mollusc
  • Northern Iran
  • slug
  • snail
  • terrestrial