بررسی ساختار میکروسکوپیک طحال و بافتهای لنفاوی همراه دستگاه گوارش در ماهی قره برون

نویسنده

چکیده

هدف: مطالعه و شناخت خصوصیات ریخت شناسی و ریزبینی طحال به عنوان مهمترین عضو لنفاوی و سایر اجزای لنفاوی موثر در سیستم ایمنی بدن ماهی قره برون.
طرح: مطالعه توصیفی
حیوانات: تعداد 10 عدد ماهی قره برون Acipenser persicus بالغ صید شده سواحل جنوبی دریای خزر
روش: پس از خارج کردن طحال و لوله های گوارشی مربوطه نمونه ها بلافاصله در محلول فرمالین 10 درصد قرار گرفته و به آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردیدند. سپس مراحل معمول بافت شناسی در دستگاه پاساژ بافت انجام گرفته و از نمونه ها برشهایی به ضخامت 6 میکرون توسط میکروتوم تهیه گردید. برشهای مزبور به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و مطالعه گردیدند.
نتایج: طحال به صورت عضوی کاملاً کشیده به موازات اجزای بخش میانی دستگاه گوارش قرار گرفته اند که در دید میکروسکوپی از خارج توسط کپسولی همبندی همراه با یک لایه اپی تلیال پوشیده شده است. در پارانشیم طحال پولپهای سفید و قرمز مشاهده گردید. شباهت زیادی بین طحال در این گونه با طحال جانداران خشکی زی وجود دارد و البته تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد.
بخشی از سیستم لنفاوی نیز بشکل بافتهایی‘ ضمیمه دستگاه گوارش بوده که شامل بافتهای لنفاوی منتشر در طول لوله گوارشی و تجمعات لنفاوی و همچنین فولیکولهای لنفاوی در پارین مخاط وزیر مخاط روده های قدامی و خلفی می باشند. به علاوه ساختارهای فولیکولی مشابه فولیکولهای لنفاوی در روده ها بویژه روده خلفی و دریچه های مارپیچی بوفور مشاهده می گردند. کلا از روده های قدامی به طرف خلف لوله گوارشی تارکتوم بتدریج بر وسعت بافتها و فولیکولهای لنفاوی افزوده می گردد.
نتیجه گیری: طحال به عنوان بزرگ ترین و مهمترین عضو لنفاوی با ساختارهای ریزبینی تا حدی مشابه طحال پستانداران دارای اعمال زیادی از جمله تولید سلولهای لنفاوی بوده و از طرفی سایر بافتهای لنفاوی موجود مانند توده های لنفاوی در روده های قدامی و خلفی می توانند با تولید لنفوسیتهای فراوان دارای نقش ایمنی زائی بسیار مهمی در سیستم دفاعی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study and recognizing the morphologic and
microscopic features of spleen as the most important
lymphatic organ and other lymphoid parts affecting on
immune system of Acipenser persicus.
Design: Descriptive study.
Animals: A total number of 10 adult fish freshly prepared from Caspian Sea.
Procedure: After removing the spleen and digestive
canals, they were immediately fixed in ko3AllO formalin
and transported to the laboratory. Routine histological
procedures were made in autotechnicon and the paraffin
sections of 6 micron were stained by Haematoxylin and
Eosin.
Results: Spleen as an elongated organ located on the
middle part of digestive canal and microscopically was
covered by a capsule of connective tissue and an epithelial
layer. Spleen included white and red pulps. There are some
similarities and also some differences between spleen of this species and mammals. A part of immune system is in
the form of diffuse lymphatic tissue throughout the
digestive canal and lymphatic aggregations in lamina
propria and submucosa of proximal and distal intestines
and spiral valves. Generally from proximal intestine to the
posterior parts up to rectum lymph nodules and tissues are
generally increased. Conclusion: Spleen as the biggest and the most important lymphatic organ and microscopically very similar to the
spleen of mammals has many function such as lymphatic
cell production. Besides other lymphoid tissues such as lymph nodules in proximal and distal intestines might
have an important role in immunity with highly lymphatic cell production. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,1:37-42,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • digestive system
  • Histology
  • Lymphatic tissue
  • spleen