بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سالمونلا آبورتوس اویس در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی تفاوت های ژنوتیپی در سویه های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس.
طرح: مطالعه مشاهده ای
نمونه ها: تعداد 58 سویه سالمونلاآبورتوس اویس
روش: در این تحقیق با استفاده از روش انگشت نگاری ساترن به بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سویه های سالمونلاآبورتوس اویس جدا شده از مناطق جغرافیایی مختلف ایران پرداخته شد.
نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد که هر استان به غیر از پروفیل های مشرتک که می تواند در اثر کوچ یا خرید و فروش گوسفندان صورت گیرد دارای پروفیل های متمایز از سایر استان هاست. در مجموع در این بررسی 8 پروفیل IS200 در بین سویه های ایران مشخص گردید.
نتیجه گیری: تنوع ژنتیکی در بین سویه های مناطق جغرافیایی مختلف نشان دهنده جمعیت های باکتریابی متعددی است که در سرتاسر ایران در طی 32 سال گذشته در گردشند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که از روش انگشت نگاری IS200 به خوبی می توان در تفکیک سویه های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of different genotypes among S .abortusovis strains.
Design: Observation study.
Samples: 58 Salmonella abortusovis strains belonged to different countries were studied.
Procedure: 1S200 fingerprinting by Southern blot hybridisation have been applied for genotyping.
Results: 8 different genotypes identified within strains under study. All genotypes contained 3 to 5 copies of 1S200 and revealed high relatedness to their origins.
Conclusion: Using 1S200 fingerprinting for Iranian S.abortusovis strains showed high polymorphism because each province at least had one distinct pattern. Also this method remains as a sensitive method for typing the S.abortusovis. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,1:43- 47,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1S200
  • Abortusovis
  • IS200
  • molecular epidemiology
  • Salmonella