ارزیابی فصلی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس در فصول مختلف سال.
حیوانات: تعداد 6 رأس قوچ کبوده فارس (3تا4سال) تحت شرایط کنترل شده از نظر جیره غذایی و مدیریتی.
روش: به فاصله هر 15 روز یکبار در یک پریود زمانی 20 دقیقه ای 2 رأس قوچ همزمان با 2 رأس میش کبوده قرار داده شدند و از لحاظ 1)تعداد پرش‘ 2)تعداد آمیزش بدون انزال‘ 3)تعداد سرویس(آمیزش منجر به انزال)‘ و 4)زمان واکنش (فاصله زمانی آزادسازی قوچ تا اولین سرویس) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه به مدت یکسال و طی فصول مختلف انجام گرفت. درصد راندمان قوچ نیز از تقسیم تعداد آمیزش منجر به انزال به تعداد آمیزش با و بدون انزال ضربدر 100 به دست آمده است. بلافاصله پس از انجام هر ارزیابی از هر قوچ نمونه خون تهیه و به روش الیزا میزان تستوسترون سرم خون تعیین گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج حاصله با استفاده از آزمون مربع کای و روش Glm مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج تستوسترون سرم خون در فصل پاییز در پایین ترین مقدار (6/3 نانوگرم در میلی لیتر) و در تابستان در بالاترین مقدار خود (3/10 نانوگرم در میلی لیتر) متغیر می باشد (05/0 P<). تعداد سرویس از 9/0 در فصل تابستان تا 2/2 در فصل زمستان متغیر بوده است(05/0 P<). در بین قوچ های مختلف نیز تعداد سرویس از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار می باشد(05/0 P<). تعداد آمیزش بدون انزال بالاترین تعداد را در فصل زمستان (7) و کمترین تعداد را در فصل پاییز (5/2) به خود اختصاص داد. در بین افراد مختلف این فاکتور از 1/3 تا 9/7 متغیر بوده است(05/0 P<). راندمان قوچ در فصول مختلف دارای اختلاف معنی دار بود. بالاترین راندمان در فصل پاییز و کمترین آن در فصل تابستان به دست آمد. درصد راندمان در بین قوچ ها نیز از نظر آماری متفاوت می باشد.
نتیجه گیری:آزمایش حاضر نشان داد که میزان تستوسترون سرم خون در فصل تابستان (ماه شهریور) به حداکثر خود رسیده و با یک تأخیر زمانی یعنی در فصل پاییز (ماه مهر) راندمان قوچ در حداکثر خود می باشد. این افزایش راندمان می تواند به افزایش میزان تستوسترون ارتباط داشته باشد. نظر به اهمیت نقش حیوان نر در راندمان تولید مثل گله و تفاوتهای فردی مشاهده شده در آزمایش رفتار جنسی لازم است قوچ ها را قبل از استفاده در سیستم جفتگیری تحت آزمایش های رفتار جنسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

. Objective: To evaluate seasonal variation in sexual behavior of Pars Grey rams.
Animals: Six healthy Fars Grey rams (3-4 years old).
Procedure: All rams were exposed fortnightly to ewes and the following indices were evaluated: 1) number of mounting 2)
number of mating without ejaculate 3) number of ejaculation
4) reaction time. The test was carried out by exposing two rams to two ewes in a 20 minute period. Ram efficiency was
calculated by dividing the number of ejaculation by the sum
of number of mating with and without ejaculation. Blood samples were also collected immediately after each sexual
behavior test to determine plasma testosterone concentrations.
A commercial ELISA hormone assay kit was used to measure plasma testosterone concentrations. Statistical analysis: Chi-square test and GLM procedure in
ANOVA of SAS.
Results: Testosterone concentrations varied between 3.6 ng/ml in autumn to 10.3 ng/ml in summer (P<0.05). A
significant (P<0.05) seasonal effects was observed in the
number of ejaculation in summer (0.9) and in winter (2.2).
Rams showed a significant individual variation in the number
of ejaculations (P<0.05). The highest number of mating
without ejaculation was recorded in winter (7) whereas rams showed the lowest corresponding value in autumn (2.5). Ram efficiency was varied among rams (P significant seasonal variation was observed in the ram
efficiency (P<0.05). Conclusions: There was a significant increase in the mean
plasma testosterone concentrations in summer, particularly in
late summer. The ram efficiency reached to the highest level
in autumn, shortly after a decrease in plasma testosterone
concentrations. Therefore, it can be concluded that the rise in
ram efficiency is a delayed effect of the increase in mean plasma testosterone concentration. The results of this study also emphasize the need of evaluation of breeding rams for
their sexual behavior prior to mating season. This is due to the individual variation that is observed among Fars Grey rams.
An scoring system in the sexual behavior of breeding rams
needs to be developed to make the test a useful tool in ram
selection. J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran. 60,1:49-52,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pars Grey sheep
  • ram
  • Season
  • Sexual behavior