بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین تاثیر کتامین بر پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماهی کپور علفخوار.
طرح: مطالعه تجربی
حیوانات: 60 قطعه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزن 300-200 گرم.
روش: برای این مطالعه 60 قطعه ماهی کپور علفخوار با محدوده وزنی 200 تا 300 گرم انتخاب گردید. ماهیان به طور تصادفی به 4 گروه 15 تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد بررسی و 3 گروه در معرض غلظتهای 80‘ 100 و 120 میلیگرم در لیتر به روش غوطه وری بیهوش شدند در هنگام بیهوشی و در زمانهای 15 و 30 دقیقه پس از قرار دادن در ظرف بهبودی اقدام به تهیه الکتروکاردیوگرام از ماهیان شد. پس از تهیه الکتروکاردیوگرام از همه گروهها میانگین‘ انحراف معیار‘ دامنه تغییرات ضربان قلب در دقیقه و فواصل زمانی محورهای مختلف امواج نظیر قطعه PR, ST, TP, QRS, RR هر یک از گروهها محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماری: تحلیل آماری بروش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار مینی تب (tab-Mini10.5) انجام پذیرفت.
نتایج: طبق نتایج به دست آمده میانگین PR در بیهوشی با غلظتهای 100و 120 میلیگرم در لیتر کتامین نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت. در هر سه گروه بیهوشی میانگین تعداد ضربان قلب در دقیقه افزایش معنی دار و فاصله TPو RR کاهش معنی داری را نشان داد که در هنگام بازگشت از بیهوشی همچنان اثرات دارو وجود داشت و میانگین زمان QRS در تمام گروهها یکسان بود.
نتایج: طبق نتایج به دست آمده میانگین PR در بیهوشی با غلظت های 100و 120 میلیگرم در لیتر کتامین نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت. در هر سه گروه بیهوشی میانگین تعداد ضربان قلب در دقیقه افزایش معنی دار و فاصله TP و RR کاهش معنی داری را نشان داد که در هنگام بازگشت از بیهوشی همچنان اثرات دارو وجود داشت و میانگین زمان QRS در تمام گروهها یکسان بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از الکتروکاردیوگرام ماهیها‘ بیهوشی با کتامین عوارض قابل ملاحظه ای در فعالیت قلب ماهی ایجاد ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the influence of ketamine on electrocardiogram parameters of grass carp.
Design: Experimental Study.
Animals:60 grass carp with average weight between 200- 300g.
Procedure: For this study 60 grass carp with average weight between 200-300 g were chosen. Fishes were divided randomly into 4 group of 15 fishes. A group was chosen as control group and three groups were anesthetized with bath method by ketamine in different concentration (80,100,120 mg/lit). During anesthesia and at 15 and 30 minutes after recovery, the electrocardiogram of fishes were recorded. After recording the electrocardiogram of all fishes, the average and standard deviation of the electrocardiogram parameters (heart rate, PR and St segment, QRS,RR, TP distance) were measured. Statistical analysis: Data were analized using one way analysis of variance with software minitab- 10.5.
Results: The average of PR segment in concentrations 100 and 120 mg/lit ketamine anesthesia were significantly more than control group (P<0.05).The heart rate increased significantly in comparison with control group, but TP and RR distance have decreased. These effects also observed during recovery. No difference in QRS complexes were observed in all groups.
Conclusion: According to the results of electrocardiogram parameters, anesthesia with ketamine has no marked effect on heart activities of fishes. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,1:59-64,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • Electrocardiogram
  • Grass carp
  • ketamine