اثر ضد آپوپتوز دپرنیل در نورونهای حسی گانگلیون ریشه پشتی نخاع رت بعد از قطع عصب سیاتیک

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثرات ضد آپوپتوز دپرنیل در اعصاب حسی ریشه های پشتی نخاع.
حیوانات: موش رت سفید نژاد Sprague – Dawley‘ محل عمل: عصب سیاتیک و گانگلیون های ریشه های پنجم پشتی نخاع.
روش: عصب سیاتیک موشهای صحرایی نوزاد (سه روزه) در ناحیه پشتی ران قطع گردیده و اثرات ضدآپوپتوزدپرنیل در مقادیر 1/000 ‘1‘ 10‘ 25و 50 میلیگرم در کیلوگرم در 5 گروه شش تایی از موشهای عمل شده با حیوانات گروه کنترل مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: دپرنیل باعث جلوگیری از کاهش آپوپتوتیک نورونها به صورت معنی داری (05/0P<) گردیده و در بین گروههای آزمایشی‘ در گروه 25 میلیگرم در کیلوگرم بیشترین اثر را داشته است.
تجزیه و تحلیل آماری: مقایسه نتایج حاصل از گروههای آزمایشی با نتایج گروه کنترل و آنالیز آنها با استفاده از آزمون تی و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه.
نتیجه گیری: دپرنیل‘ اثرات ضد آپوپتوتیک خود را با جلوگیری از آپوپتوز حاصل از آکسوتومی و آپوپتوز خود به خودی بعد از تولد در نورونهای حسی ریشه های پشتی نخاع اعمال نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on antiapoptotic effect of Deprenyl in
sensory neurons of dorsal root ganglion of rat.
Animals: White Sprague-Dawley rats. The regions of
operation were sciatic nerve in midthigh and L dorsal root
ganglion.
Procedure: New born rats (3rd days) were divided into five groups and their left side sciatic nerves were
transected at midthigh region. Five test groups were
administered by deprenyl in different doses of: 0.1, 1, 10,
25 and50 mg/Kg and the antiapoptotic effect of drug were compared with control group.
Statistical analysis: The values obtained from each test
groups were compared with control group by t-test and
oneway ANOVA. Results: The results showed that treatment of animal with
deprenyl prevented reduction in neurons number, in dose
dependent manner.The group treated with dose 25mg/Kg
showed the better results.
Conclusion: Deprenyl is able to prevent the induction of
apoptosis in axotomized and nonaxotomized
neurons J.Fac. Vet.Med.Univ.Tehran. 60,1:65-69,2005

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apoptosis
  • Axotomy
  • Deprenyl
  • Dorsal Root Ganglion