مطالعه پاسخ ایمنی هومورال در گوسفندان آلوده شده به انگل اورنیتوبیلارزیاترکستانیکم با استفاده از روش ELISA

نویسندگان

چکیده

هدف:مطالعه پاسخ ایمنی هومورال در گوسفندانی که به طریق تجربی با انگل اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم آلوده شده بودند و همچنین بررسی آنتی ژن مناسب جهت تست ELISA برای تشخیص این انگل می باشد.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: تعداد 60 راس گوسفند مورد مطالعه قرار گرفت که 15 راس به اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم‘ 20 راس به اکینوکوکوس گرانولوزوس و 20 راس به فاسیولا ژیگانتیکا‘ به طور تجربی آلوده شده بودند و همچنین 5 راس به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
نتایج: در این مطالعه از روش الایزا برای تشخیص و تعیین عیار پادتن تولید شده در گوسفندانی که به طور تجربی با انگلهای اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم‘ فاسیولا ژیگانتیکا واکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده شده بودند‘ استفاده گردید.
دو آنتی ژن مختلف یعنی آنتی ژن پیکره ای و دفعی – ترشحی انگل اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم جهت استفاده در تست الایزا مورد بررسی قرار گرفت. آنتی دفعی-ترشحی با آنتی سرمهای فاسیولا ژیگانتیکا واکنش متقاطع کمتری را نشان دادند یعنی 8 مورد از 20 مورد سرم تحت آزمایش (40درصد) و این در حالیست که آنتی ژن پیکره ای در 11مورد از 20 مورد سرم تحت آزمایش (55درصد) واکنش متقاطع را نشان دادند.
هیچ یک از 20 آنتی سرم اکینوکوکوس گرانولوزوس تحت آزمایش با آنتی ژن های پیکره ای و دفعی – ترشحی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم واکنش متقاطع ایجاد نکردند. نتایج نشان می دهد که عیار پادتن در ماههای اول و دوم پس از آلودگی بسیار به کندی بالا رفته و در ماه چهارم به بالاترین میزان خود رسیده و تا زمان کشتار یعنی 10 تا 12 ماه پس از آلودگی همچنان بالا باقی ماند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the humoral immune - responses in sheep experimentally infected with 0. turkestanicum and
to compare two different antigens in E1ISA test: excretory
/secretory and somatic.
Design: Experimental study. Animals: Sixty sheep were divided into four groups : 1)
15 sheep were infected experimentally with 0.
turkestanicum, 2) 20 experimentally infected sheep with
Fasciola gicantica, 3) 20 experimentally infected sheep
with Echinococcus granulosus 4) 5 non infected lambs -
control groups.
Procedure: In this study total antibody response to worm
extract antigens and to excretory/ secretory products (ES) were determined in 15 Ornithobilharzia turkestanicum
infected sheep at monthly intervals for 12 months.
Results: The infection induced an early and relatively
highly immune-response to adult worm extract This response reached its maximum level at 4 months post
infection. The response to worm extracts antigens was
slighthly higher than to ES products . The response against
ES antigens was started later and remained at its maximum level untile 10 - 12 months after infection. A remarkable level of cross- reactivity was observed when Fasciola gigantica antisera were used .A low degree of cross
reactivity was found with ES antigens of 0 .
turkestanicum.There were not any cross reactivity between anti Echinoccucos granolusos sera to both tested
antigens (ES & worm extract). J.Fac. Vet.Med. Univ.
Tehran. 60,1:79-86,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E1ISA test
  • Exertory/ secretory antigen
  • Omithobilharzia turkestanikum
  • sheep
  • Somatic antigen