گزارش رخداد بوتولیسم در چهار قلاده سگ و درمان یک مورد از آنها

نویسندگان

چکیده

یک قلاده سگ نر 2 ساله با نشانی های فلجی flaccid اندامهای حرکتی خلفی و قدامی به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شد. در تاریخچه حیوان سابقه مصرف گوشت لاشه گاوی مرده و مرگ 3 قلاده از سگهای نگهبان طی دو روز پس از مصرف گوشت لاشه همراه با نشانی های فلجی اندامهای حرکتی قدامی و خلفی همه آنها وجود داشت. شواهد مزبور و معاینات بالینی اعصاب مرکزی و محیطی و تزریق داخل صفاقی سرم و شیرابه مدفوع سگ بیمار به موش های آزمایشگاهی و پاسخ به درمان همگی مؤید بوتولیسم در این سگ بود. 15 روز پس از آغاز درمان‘ سگ مزبور علایم بهبودی کامل نشان می داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A cross - bred male 2 year- old dog with flaccid quadriparesis referred to our hospital. History showed ingestion of a dead cattle carrion by this dog and other three dogs which all had flaccid quadriparesis and died within two days after ingestion.
The history and neurologic examination and Injection of blood serum and stool extract of referred dog to laboratory mice confirmed botulism.
The referred dog showed clinical improvement within 15 days of treatment .J.Fac. Vet.Med. Univ.Tehran. 60,1:201-93-94,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Botulism
  • clostridium botulinum
  • Dog
  • flaccid paralysis