مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی وضعیت آلودگی دامهای داشتی به فاسیولا و عوامل موثر در همه‌گیری شناسی انگل در استان کرمانشاه.
طرح : مطالعه میدانی – آزمایشگاهی.
روش : در مطالعه اپیدیمولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه موارد زیر مورد مطالعه قرار گرفت : الف – بررسی وضعیت آب و هوایی : شاخصهای آب هوایی مانند میانگین بارندگی، میانگین درجه حرارت ماهیانه و سالیانه، رطوبت... از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، در مقیاس خرده اقلیم استان به چهار منطقه 1- جلگه‌ای گرم (گیلانغرب، سریل ذهاب...)، 2- جلگه‌ای معتدل (کنگاور، صحنه و سنقر). 3- کوهستانی معتدل (کرمانشاه و اسلام آباد)، 4- کوهستانی سرد (اورامانات) تقسیم گردید. ب- بررسی حضور حلزونهای میزبان واسط و مراحل نوزادی آنها از تعدادی از منابع آبی استان در هر فصل حداقل یکبار نمونه برداری انجام شد. شناسایی حلزونهای میزبان واسط با توجه به اختصاصات صدف آنها صورت گرفت. ج- بررسی وضعیت آلودگی دامهای داشتی: از دامهای داشتی مناطق مختلف (گوسفند بز و گاو) به صورت تصادفی نمونه مدفوع اخذ گردید و با روش شناورسازی تخم کرمها مورد آزمایش قرار گرفتند. د- بررسی آلودگی دامها در کشتارگاه در بازرسی کبد، وضعیت آلودگی دامهای بومی کشتار شده استان به گونه‌های فاسیولا در طی یکسال مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج : در نمونه‌برداری از آبگیرهای مختلف استان حلزون‌های لیمنه آترونکاتولا (میزبان واسط فاسیولاهپاتیکا) و لیمنه آ اوریکولاریا و لیمنه آگدروزیانا (میزبان واسط فاسیولا ژیگانتیکا) مشاهده گردید. ولی پراکندگی و فراوانی حلزونها در نقاط مختلف متفاوت می‌باشد. در بررسی آلودگی دامهای داشتی در طول یکسال به صورت تصادفی از گوسفند بز و گاو در مناطق مختلف نمونه‌برداری به عمل آمد و حداکثر آلودگی در منطقه 1 و 2 و حداقل آلودگی در منطقه 4 مشاهده شد. در بررسی کشتارگاهی نیز حداکثر آلودگی در منطقه گیلانغرب و سریل ذهاب (منطقه 1) و حداقل آلودگی در منطقه یاوه و جوانرود(منطقه 4) دیده شد.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه استان دارای نواحی مرتفع و پست است یک اقلیم واحد وجود ندارد و در مقیاس خرده اقلیم (میکروکلایمت) چند نوع آب و هوا در منطقه مشاهده می‌شود. وضعیت آلودگی مناطق مختلف به فاسیولا با هم تفاوت دارند. مناطق 1 و 2 به عنوان نواحی مستعد و مناسب و منطقه 4 به عنوان ناحیه نامناسب برای آلودگی دامها به فاسیولا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Fasciola infestation in breeding animals and studying
of effective factors in parasite epidemiology in kermanshah.
Project: Field - laboratory study. Procedure: To study fasciolosis epidemiology in Kermanshah
province, the following factors were studied: A- Climatic conditions:
Climatic indices such as average raining, average monthly and
annual temperature and humidity were obtained from Iranian Meteorological Organization. Based on meteorological data, this province, microclimatically, is divided into 1) warm plains (Gilan- e-Gharb, Sar-e-Pol-e-Zahab,...), 2) temperate plains (Kangavar,
Sahneh and Songhor), 3) mountainous (Kermanshah and Islam
Abad) and 4) cold mountainous (Uramanat). B-Existence of intermediate hosts snails: sampling was done on some of the province water sources at least once a season. Identification of intermediate host snails was done based on their specifications. C-Infestation
conditions in breeding animals (sheep, goats and cattle):
stool samples were taken randomly and examined by flotation
method. D- Infestation conditions in slaughterhouses: Infestation situation of the animals, slaughtered in the province, to fasciola, was examined within a year.
Results: On sampling from different ponds in the province Lymnea
truncatula (intermediate host of Fasciola hepatica) and L. gedrosiana
and L.auricularia (intermediate host of Fasiola gicantica) were found. But the prevalence of intermediated host is different in
various regions. Random sampling was done in breeding sheep, goats and cattle. Areas I and II were the most infested and area
IV was the least one. Based on the slaughterhouse datas, the highest
and lowest rate of infestation were seen in area 1 and Paveh and Javanrood (area 4), respectively. Conclusion: Due to the difference of the provice height and
microclimatological datas, infestation rate to fasciola is defferent
in various regions. Area 1 and 2 are appropriate zones for fascioliosis to occur and area 4 is an inappropriate zone. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 3: 201-206, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Fasciola
  • Kermanshah