دوره و شماره: دوره 59، شماره 3 - شماره پیاپی 617، آبان 1383، صفحه 201-300 (236 مجله دانشکده دامپزشکی) 
مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه

دکتر سید حسن حسینی؛ دکتر ولی الله واعظی؛ دکتر قاسم جعفری؛ دکتر اختر رضایی؛ مهندس غلامرضا کرمی


تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر محمد جواد قراگزلو؛ دکتر امیر اردشیر؛ دکتر سیدرضا جعفرزاده


بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان

محسن اربابی؛ عباس درودگر؛ دکتر حسین هوشیار؛ دکتر ایرج موبدی