بررسی نقش سردکنهای آبی در چگونگی وضعیت باکتریایی لاشه های مرغ در کشتارگاههای مرغ در کشتارگاههای صنعتی استانهای تهران و گیلان

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی نقش سردکنهای آبی در وضعیت میکروبی لاشه‌های مرغ قبل از ورود و بعد از خروج از سردکن در 11 کشتارگاه صنعتی در استانهای تهران و گیلان.
نمونه‌ها : هفتاد و پنج لاشه مرغ از 11 کشتارگاه صنعتی در استانهای تهران و گیلان.
روش : تعداد 51 لاشه مرغ از 9 کشتارگاه صنعتی در استان تهران و 24 لاشه مرغ از 2 کشتارگاه صنعتی در استان گیلان قبل از ورود و بعد از خروج از سردکنهای آبی از نظر برخی از آزمایشات باکتریایی طبق روش استاندارد ارائه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفتند. در ضمن میزان کلر آزاد و درجه حرارت آب هر یک از سرکنها نیز در همان محل اندازه‌گیری شد.
نتایج : در استان تهران شمارش کلی فرم‌ها در لاشه‌های مرغ بعد از خروج از سردکنها بیشتر از قبل ورود لاشه‌ها به سردکن بود. با انجام آزمون t دو طرفه، تفاوت معنی‌داری (P<0/05) در سطح اطمینان 95 درصد در نتایج فوق مشاهده شد. یک لاشه از 51 لاشه مرغ بعد از خروج از سردکن آبی در استان تهران و تمام 24 لاشه مرغ قبل از ورود به سردکنها و بعد خروج از آنها در استان گیلان از نظر اشریشیاکلی مثبت بودند. سروتیپ‌های شناسایی شده H7, O119:B14, 02:K1. 0128:K67,078:K80 بودند. همچنین یک لاشه از 51 لاشه طیور بعد از خروج از سردکن از نظر سالمونلا انتریتیدیس مثبت بود کلر آزاد آب فقط در یک کشتارگاه از 9 کشتارگاه طیور در استان تهران قابل اندازه‌گیری و آنهم به میزان ppm5/0 بود. میزان کلر آزاد آب سردکن در دو کشتارگاه استان گیلان به ترتیب 0/1ppm , 1ppm بود. میانگین + انحراف معیار درجه حرارت آب سردکنها در 9 کشتارگاه طیور صنعتی مورد مطالعه در استان تهران و 2 کستارگاه طیور صنعتی در استان گیلان به ترتیب 4/1+1/6 و 7/0+5/6 درجه سانتیگراد بود.
نتیجه‌گیری : با توجه به نتایج به دست آمده چنین بیان می‌شود که در صورت عدم توجه به وضعیت بهداشتی آب سردکنهای آبی، امکان افزایش بار و آلودگی میکروبی لاشه‌های مرغ بعد از خروج از سردکن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effects of water chiller on microbiological quality of poultry carcasses before and after chilling process in 11
slaughter houses of Tehran and Gilan provinces. Samples: Seventy five poultry carcasses were collected from 11 industrial slaughterhouses of Tehran and Gilan provinces.
Method: Fifty one poultry carcasses were from 9 industrial slaughter
houses of Tehran province and 24 poultry carcasses from 2 industrial slaughterhouses of Gilan province, before and after chilling process. were collected and analysed bacteriologicaly according to American
Public Health Association method. The free chlorine content and temperature of water for every chiller was also measured. Results: Coliform total count of poultry carcasses which collected
after chilling process showed higher load than before chilling in Tehran. Paired-samples T test indicated significant difference
(P<0.05). One of 51 carcasses which were collected after chilling
process in Tehran, and all the carcasses collected in Gilan, before
and after chilling process, were E. Coli positive. The isolated serotypes were 0119:B14, 0128:K67, 078:K80, 02:K1 and H7. One of 51 poultry carcasses of Tehran province, after chilling, was
Salmonella entritidis positive. Free chlorine content of water in 8 slaughter houses, located in Tehran province, was not measurable. Threfore, it was measured in water of one of the slaughterhouses
in Tehran and 2 slaughter houses of Gilan which were 0.5, 1 ppm and 0.1 ppm respectively. The mean temperatures ± standard error of water in chillers of the slaughterhouses of Gilan were 6.1 +1.4 and 6.5 ±O.7 respectively.
Concluded: According to the results, water chillers may be consider as a risk of bacterial contamination of pultery carcasses. Therefor hygienic quality control of them is very important. J. Fac. Vet.
Med. Univ. Tehran. 59, 3: 241-244, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial Quality
  • Poultry carcasses
  • Poultry slaughterhouse
  • Water chiller